ความกตัญญูอยู่คู่ฟ้าดิน จะมีอันใดยิ่งใหญ่ไปกว่า กตัญญูกตเวที ปรัชญาขงจื๊อ

ลุงเอก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณธรรม มีมากมายหลายอย่างแต่กตัญญูกตเวที จัดเป็นอันดับหนึ่งผู้มีกตัญญูธรรม ย่อมยังคุณธรรมอื่นให้เกิดขึ้นได้ง่ายคนผู้ไร้กตัญญูกตเวที ย่อมทำลายคุณธรรมอื่นได้ง่าย

บิดา มารดา เป็นผู้ใกล้ชิดลูกมากที่สุด ความกตัญญูกตเวที จึงเป็นคุณธรรมใกล้ตัวเรามากที่สุด ถ้าไม่อาจปฏิบัติตามคุณธรรมข้อนี้ได้ จะปฏิบัติตามคุณธรรมข้ออื่นๆที่ห่างไกลตัวออกไปได้อย่างไรฉนั้น กตัญญูกตเวที จึงเป็นสะพานพาไปสู่คุณธรรมอื่นๆได้ดี

กตัญญูกตเวที่ต่อพ่อแม่ได้จึงกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ได้จึงกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ได้จึงกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอื่นๆได้

ปรัชญาขงจื๊อ กตัญญู ธรรมคู่ฟ้าดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้จากชีวิตจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)