ครั้งที่แล้วได้เขียนเรื่อง  การแนะนำให้เพื่อนรู้จักกับญาติ  ในบันทึกชื่อการแนะนำให้เพื่อนรู้จักกับญาติ....Introducing Friends

ซึ่งในความเป็นจริงในสังคมชีวิต  เราต้องใช้กันอยู่เป็นประจำ  ประโยคง่ายๆสั้นๆ  ไม่เน้นไวยากรณ์  เพียงแค่สื่อความหมายให้เข้าใจกันได้ก็เพียงพอแล้ว

วันนี้เสนอ..เรื่องการถาม..ถามเพื่อให้รู้สถานที่ตั้งของ...สถานที่ที่เราอยากรู้  .....ว่าอยู่ที่ไหน

Asking Where Services Are Located.....

เช่น...ต้องการจะรู้ว่า 

ร้านซ่อมกล้องถ่ายรูป อยู่ที่ไหน  เราพูดว่า  Where can I get my camera repaired around here ? 

หรือจะถามว่า  จะส่งจดหมายเหล่านี้ได้ที่ไหน  ก็จะพูดว่า  Where can I mail these letters around here? 

หรือ  ถามว่า  ร้านซักเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน  ก็จะถามว่า  Where can I get a pair of pants cleaned around here?

หรือจะไปตัดผม...ต้องใช้คำถามว่า  Where can I my hair cut?

หรือ...ส่งแฟ็กซ์  send a fax 

ส่งสิ่งของ  send a packet 

หรือซื้อตั๋วเครื่องบิน  buy an airline ticket 

หรือซื้อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ  buy a foreign newspaper 

หรือ  อัดรูปถ่าย  get pictures developed 

หรือแลกเงิน  change some money   เหล่านี้เป็นต้น

ที่ถามมาทั้งหมด  คือ  การถามที่ตั้งของสถานที่ที่จะบริการงานต่างๆที่ต้องการ...แต่เราไม่กล่าวถึงชื่อร้านเหล่านั้น  กลับเอ่ยถึงสิ่งที่ต้องการจะทำ  เช่น  เราไม่ถามว่าร้านขายหนังสืออยู่ที่ไหน  Where is the book  centre?  แต่กลับถามว่า  เราจะหาซื้อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศได้ที่ไหน  Where can I buy some foreign newspaper?  เป็นต้น

ส่วนการตอบนั้น  ต้องระบุตำแหน่งแห่งที่ให้ชัดเจน  รู้จักที่ตั้ง  อยู่บนถนนอะไร  ใกล้สถานที่อะไร  ไกลจากที่อยู่ปัจจุบันเท่าไร  รู้ทิศทาง  เหล่านี้เป็นต้น

ซึ่งจะกล่าวในบันทึกต่อไป