สิ่งที่ได้รับ จากสิ่งที่ได้ทำ


  "วิชาความเป็นครู" 

วิชาที่ฉันได้เรียน เพื่อเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและทบทวนในสิ่งที่ได้ทำในทุก ๆวันของการประกอบอาชีพครูของฉัน 

 ก่อนหน้านี้ฉันเองก็ไม่นึกคิดว่า ความเป็นครูต้องมีทฤษฏีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นนามธรรม เพราะฉันคิดว่า ความเป็นครูคือ ความรู้สึก จิตสำนึก รวมถึงคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพเพียงเท่านั้น แต่เมื่อได้มาเรียนในวิชานี้ ทำให้ฉันรู้ว่าแท้จริงแล้ว ความเป็นครูยังมีนัยสำคัญมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการมีความรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ที่เปิดโลกกว้างและมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในสายอาชีพ ตลอดจนความรู้ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครู กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และบทบาทหน้าที่ความเป็นครู  วิชานี้จึงเป็นวิชาที่ทำให้ฉันเข้าใจในความเป็นครูทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งล้วนมีความหมายและความสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ใบงานที่ 1: การจัดการเรียนการสอนด้วย classstart.org

 สิ่งที่ได้จากการทำ: ทำให้ฉันได้รู้จักเว็ปไซด์ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่สะดวกต่อครูผู้สอนและผู้เรียน ทั้งการแนบไฟล์ใบงานต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มที่เรียน ทำให้ทุกคนได้รับใบงานอย่างทั่วถึง สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  

ใบงานที่ 2: การทำประวัติส่วนตัว/ประวัตินักศึกษา

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: ทำให้ฉันได้สร้างชิ้นงานที่บ่งบอกถึงข้อมูลส่วนตัวของฉัน และได้ทราบข้อมูลส่วนตัวของเพื่อน ๆร่วมชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาพูดคุย สอบถามและทำความรู้จักกันเมื่อพบหน้ากันภายในห้องเรียน

ใบงานที่ 3: ทบทวนความเป็นครู

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: ทำให้ฉันได้รู้ว่าการออกแบบชีวิตด้วยหลักDesign Thinking มีความสัมพันธ์กับความสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หากนักเรียนของฉันได้ทบทวนตนเองและลองทำในสิ่งที่เค้าชอบ เค้าก็จะเดินไปในเส้นทางที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์จากการทำงาน อีกทั้งการได้ชมวิดีทัศน์เรื่องครูชูเกียรติ ทำให้ฉันรู้สึกอยากเสียสละและทำสิ่งต่างๆเพื่อเด็ก ๆของฉันเหมือนอย่างที่ครูชูเกียรติได้ทำให้เด็ก ๆ ของท่าน เป็นความรู้สึกชื่นชมและยกย่องในหัวใจความเป็นครูของท่าน

ใบงานที่ 5: จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความหมายและให้ความรู้สึกดี ๆ ทั้งผู้ให้และผู้รับ ทำให้ฉันได้กลับมาคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งในบางครั้งฉันอาจจะหลงลืมท่านไป ในขณะที่ท่านไม่เคยลืมฉันแม้สักวัน ยังคงห่วงหาและคิดถึงอยู่เสมอ เป็นกิจกรรมที่นำความรัก ความคิดถึงให้ถึงจุดหมายปลายทางและสิ่งนี้มันมีคุณค่าทางใจสำหรับฉันและคนที่รักของฉัน

ใบงานที่ 7: การเขียนMind map เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: ในการทำแผนผังความคิดนี้ ทำให้ฉันได้อ่านเนื้อหาและได้เขียนมันลงไปในแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเหมือนการสรุปความรู้ที่ฉันได้ฝึกการอ่านสรุปความ ฝึกการออกแบบ การวางตำแหน่งหัวข้อ ตลอดจนการเขียนลงบนกระดาษ ทุกขั้นตอนล้วนแต่ใช้ความคิดและแรงกายที่ต้องทุ่มเทค่อนข้างมาก ซึ่งในครั้งแรกฉันเขียนได้ไม่ดีมากนัก เนื่องจากมีเส้นเชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย และเขียนในรูปแบบข้อความที่มากเกินไป จึงต้องปรับแก้ไขในครั้งต่อไป

ใบงานที่ 8: วิเคราะห์อัตชีวประวัติ ครูโกมล คีมทอง

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: สิ่งที่ได้คือ ทัศนคติและความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของครูโกมล ทำให้ฉันรู้ว่าแท้จริงแล้วความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งสูง ประสบการณ์มาก ความรู้มาก แต่มันคือจิตวิญญาณที่อยู่ภายในของแต่ละบุคคล ครูโกมลเป็นแบบอย่างของคำว่า ความเป็นครูที่แท้จริง

ใบงานที่ 9: การเขียน Mind map เรื่อง บทบาทหน้าที่ของครู

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: ทำให้ฉันได้แก้ไขการสรุปเนื้อหาในรูปแผนผังอีกครั้ง ครั้งนี้ฉันอ่านสรุปเนื้อหา กำหนดหัวข้อและเชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้ได้แผนผังที่ละเอียด อ่านแล้วเข้าใจได้ดี เป็นการทำแผนผังที่เกิดจากการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจากสิ่งที่บกพร่องในครั้งก่อน

ใบงานที่ 10: การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: กิจกรรมนี้ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน แต่ทุกงานเขียนล้วนเกิดจากความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์จากฉัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันภาคภูมิใจและคิดว่าทำได้ดี เป็นเหมือนสมุดจดบันทึกที่ไม่จางหายและเปิดอ่านได้ทุกที่ที่ต้องการ ฉันภูมิใจกับทุก ๆงานเขียนของฉันมาก

ใบงานที่ 11: วิเคราะห์เรื่อง Children Full of life

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: ทำให้ฉันรู้ว่าความสุขและมิตรภาพที่ดีในห้องเรียนนั้นสำคัญกับเด็ก ๆ โดยความสุขนั้นต้องเริ่มจากครูผู้เป็นแกนนำหลักของความสุข เมื่อไหร่ที่ครูมีความสุข ความสุขนั้นจะส่งผ่านไปยังเด็ก ๆ ทำให้เกิดบรรยากาศในห้องเรียนที่ดี นอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่าการใส่ใจความรู้สึกของทุกคนในชั้นเรียนนั้นสำคัญเช่นกัน เมื่อไหร่ที่ครูและเพื่อน ๆเป็นเหมือนลมที่พัดผ่านเอาความทุกข์ใจออกไป ความอบอุ่นใจจะเกิดขึ้นแทนที่ ก่อเกิดเป็นความรัก ความเอาใจใส่ต่อกันและมิตรภาพที่ดีภายในใจ

ใบงานที่ 12: การเขียนMind map เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับครู

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: ทำให้ฉันได้สรุปเนื้อหาที่คิดว่าค่อนข้างยากให้เข้าใจได้ง่าย เกิดจากการอ่านซ้ำหลายครั้ง ออกแบบวางแผนการจัดวางตำแหน่งหัวข้อ การเขียนเนื้อหาสำคัญลงบนกระดาษ ซึ่งเป็นเหมือนการทบทวนเนื้อหาที่ได้อ่านมาอีกครั้ง เกิดเป็นความเข้าใจจากการอ่านและเขียน

ใบงานที่13: วิเคราะห์จิตวิญญาณความเป็นครู

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: ทำให้ฉันได้เห็นแบบอย่างที่ดีของครูที่พบเจอสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ ให้ข้อคิดทั้งเรื่องความรัก ความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อศิษย์ ความเพียรพยายามในการขัดเกลาเด็กที่บางคนอาจคิดว่าเป็นเด็กมีปัญหา  หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของครูที่ก้าวผ่านโชคชะตาที่เกิดมาตาบอด และความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนจากครู ทุกเรื่องนั้นมีคุณค่าและนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพครูของฉัน ซึ่งฉันจะจดจำและเตือนตนเองให้เป็นครูที่ดีดั่งเช่นครูต้นแบบทั้ง 4 ท่าน

ใบงานที่14: วิเคราะห์เรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูของแผ่นดิน

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: "ฉันรักในหลวง" นี่คือสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ ก่อนหน้านี้ฉันก็รักพระองค์สุดจิตสุดใจของฉัน และเมื่อได้รับชมพระองค์ท่านผู้เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบที่ดี เป็นเหมือนครูของผู้คนทั้งแผ่นดิน ฉันยิ่งรักและปลาบปลื้มใจที่ครั้งหนึ่งได้อยู่ในรัชกาลที่ 9 รัชกาลของพ่อหลวงผู้เป็นที่รักของฉันและชาวไทยทั้งแผ่นดิน

ใบงานที่ 15: ครูที่สร้างแรงบันดาลในและครูที่ฉันไม่อยากเป็น

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: ในการทำกิจกรรมทั้งหมดฉันชอบกิจกรรมครั้งนี้มากที่สุด เพราะทำให้ฉันได้ย้อนคิดและเตือนตนเองให้ทำในสิ่งที่เหมาะสม ถูกต้องและพึงปฏิบัติ แต่ในขณะเดียวกันก็ย้ำเตือนไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิด สิ่งที่ฉันไม่ชอบและไม่อยากนำมาเป็นเยี่ยงอย่าง ฉันคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความเป็นครูในจิตใจ แต่ก็ไม่ใช่ว่าครูทุกท่านจะไม่มีความเป็นครู เพราะครูคือคน ๆ หนึ่งที่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปในสายอาชีพครู อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเป็นครูแบบไหน เป็นครูที่นั่งในใจเด็ก ๆ หรือเป็นครูที่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในใจเด็ก ๆ มีเพียงภาพจำไม่ดีที่ได้สร้างไว้ หรือภาพจำดี ๆที่ควรจดจำในใจของศิษย์

ใบงานที่ 16: แฟ้มสะสมผลงานประจำรายวิชา

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: งานชิ้นนี้ทำให้ฉันได้รวบรวมชิ้นงานทั้งหมดจากการเรียนวิชาความเป็นครู ทำให้รู้ว่ากว่าจะมาถึงขั้นตอนการรวบรวมงานนี้ไม่ง่ายเลย เป็นความภูมิใจและดีใจที่อดทนทำมันออกมาอย่างตั้งใจและเต็มที่มากที่สุดสำหรับตนเอง

ใบงานที่ 17: ดูงานCMU Book Fair

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม: เป็นความสนุกที่ได้เลือกซื้อหนังสือที่ชอบ ได้เห็นสื่อการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ และได้กินอาหารที่อร่อย มีให้เลือกมากมาย อิ่มใจและอิ่มกายกลับบ้านด้วยความสุขในอีกหนึ่งวัน

หมายเลขบันทึก: 675492เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2020 15:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2020 19:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)

สวัสดีค่ะ คุณอังคณาภัค ฉันชื่นชอบในงานเขียนของคุณมากและฉันเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณอังคณาภัค เขียนได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ เป็นงานเขียนที่ได้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานในหลายๆ แง่มุมที่มีประโยชน์ ขอบคุณที่แบ่งปันบทความดี ๆ ให้อ่านนะคะ

สวัสดีครับ คุณ กวิสรา กระผม ชื่นชอบในงานเขียนของคุณมากๆเลยครับ เขียนเข้าใจง่าย จะติดตามไปเรื่อยๆนะครับ

สวัสดีครับ คุณ อังคณาภัค กระผม ชื่นชอบในงานเขียนของคุณมากๆเลยครับ เขียนเข้าใจง่าย จะติดตามไปเรื่อยๆนะครับ

สวัสดีครับ คุณ อังคณาภัค ชื่นชอบในผลงานการเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจในการสร้างงานเขียนต่อไปนะครับ

สวัสดีค่ะ คุณอังคณาภัค ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณอังคณาภัค ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณอังคณาภัค ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ คุณอังคณาภัค ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับ

สวัสดีค่ะ คุณอังคณาภัค เป็นการสรุปเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีมากค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งดี ๆ นะคะ

สวัสดีค่ะ คุณอังคณาภัค ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณอังคณาภัค ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง