การแนะนำหนังสือใหม่ขึ้นชั้น ทางสำนักอสมุดจะมีหนังสือใหม่ขึ้นชั้นทุกๆวันพุธของสัปดาห์

โดยฝ่ายบริการจะดำเนินการรับหนังสือใหม่ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกสั่งซื้อ และลงฐานข้อมูล Innopace เรียบร้อยแล้ว จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นให้บริการ โดยมีการพิจารณาแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจจัดแยกขึ้นชั้นโชว์

สำหรับหนังสือใหม่ที่ขึ้นชั้นโชว์ ผู้ใช้บริการสามารถที่จะยืมอ่านได้ และในอนาคตทางสำนักหอสมุด จะแนะนำหนังสือใหม่ขึ้นเว็บโดยการแสกนน้าปกหนังสือ พร้อมบอกเนื้อหารายละเอียดที่น่าสนใจของหนังสือนั้นๆ เพื่อสะดวกต่อการให้บริการ

จุดบริการหนังสือใหม่

สำหรับอาจารย์ นิสิต และบุคลากรท่านใด ที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อที่จะให้ทางสำนักหอสมุดจัดซื้อไว้ให้บริการ ก็สามารถที่จะเสนอราชื่อหนังสือมาได้ที่ เว็บบอร์ดของสำนักหอสมุดได้คะ www.lib.nu.ac.th  หรือเสนอรายชื่อจากแบบฟอร์มที่ห้องพัฒนาทรัพยากรได้

ขอขอบคุณ

คุณ มนตรา   อ่ำอำไพ

คุณ อนุรักษ์  วรรณโสภา

ที่ให้ข้อมูล