สหกิจศึกษา 8 เดือน ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สหกิจศึกษา 8 เดือน สร้างประสบการณ์ทำงาน เป็นบัณฑิตพร้อมทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา 

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและขยายฐานการปฏิบัติสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรองรับการปฏิบัติสหกิจ 8 เดือนของนักศึกษา 

กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ"การพัฒนาองค์สมรรถนะสูง" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษาร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.เชียงใหม่ โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 28 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สถานประกอบการส่วนใหญ่สนับสนุนนโยบายการจัด       

สหกิจศึกษา 8 เดือนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าจะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานที่จะได้บุคลากรช่วยงานที่มีคุณภาพตรงความต้องการ และมีระยะเวลาที่ยาวนาน  ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศต่างๆ จำนวน 17 ประเทศ และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายเพิ่มสมรรถนะภาษาอังกฤษโดยการจัดสอนโดยสถาบันภาษา จากอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตั้งแต่ปีที่ 1 อย่างเข้มข้น และเป็นการเรียนกลุ่มเล็กเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญระยะเวลา 8 เดือน จะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสที่จะไปทำงานกับผู้ประกอบการในต่างประเทศมากขึ้น 

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ บริษัท Murata Electronic (Thailand) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีในการสนับสนุนเป็นสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา 8 เดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)