เคยตามไปดูวิธีการถ่ายทอดความรู้

สู่ชุมชนของโครงการ "การดูแลสุขภาพโคเนื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์" แล้วรู้สึกประทับใจ

นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแล้ว

ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้(เดิม)จากชาวบ้านอีกด้วย

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็น 2 รุ่นรวมทั้งหมด 109 คน เกษตรมีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 87.5

โครงการนี้มีรศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทย์ฯ เป็นหัวหน้าโครงการ แต่ก็ได้ดึงอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) มาร่วมให้ความรู้  เรียกว่าเป็นจุดเริ่มของการทำงานแบบสหสาขาบูรณาการที่ดี 

ซึ่งการทำงานแบบสหสาขาและบูรณาการนี้เถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อระชาชน ลดปัญหาการทำซ้ำซ้อน ลดค่าสิ้นเปลืองต่าง ๆ ได้มาก

                                            -น้อง-