2020-01-23 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – belong

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-23 Revision B

2020-01-23

170125-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – belong

Ref.# www.gotoknow.org #622063

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.24

This is to SUPERSEDE 170125-2

Dictionary.com

ออกเสียง BELONG ‘bih-LAWNG

Merriam-Webster Dictionary

ว่า BELONG เป็น Intransitive verb

ปกติ ตามด้วย ‘to’


เมื่อใช้เป็น auxiliary verb

ส่วนใหญ่ใน Southern US และ south Midland US

หมายถึง OUGHT หรือ MUST


Collins COBUILD English Dictionary

ใช้ เพื่อ แสดง “possession”

‘If something belongs to you หมายถึง “you own it” หรือ “it is yours”

“Everything you see here belongs to me.”

“You can't take the laptop home because it belongs tothe company.”


ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ BELONG ในความหมายข้างต้น ต้องตามด้วย TO

อย่าใช้ 'This bag belongs me'

ให้ใช้ 'This bag belongs to me'.

ข้อควรระวัง

ไม่ใช้ BELONG ในแบบ progressive

อย่าใช้ 'This money is belonging to my sister'

ให้ใช้ 'This money belongs to my sister'

“The flat belongs to a man called Jimmy Roland.”

ความหมายอื่น ของ BELONG

สามารถใช้ BELONG เพื่อกล่าวว่า ‘บางคน/บางสิ่ง อยู่ในสถานที่ ที่ถูกต้อง

ใช้เพียง คำเดียว หรือให้ตามด้วย an adverbial phrase เชน

here” “over there” หรือ “in the next room” เช่น

“The plates don't belong in that cupboard.”

“They need to feel they belong.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)