2020-01-22 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – before

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-22 Revision B

2020-01-22

170121-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – before

21 มกราคม 2017 08:11 น.

http://www.gotoknow.org/posts/621867

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.20

This is to SUPERSEDE 170121-2

Before

Dictionary.com

ออกเสียง BEFORE ‘bih-FAWR’ หรือ “bih-FOHR

Macmillan Dictionary

อธิบาย สามารถใช้ BEFORE

เป็น CONJUNCTION เชื่อม two clauses เช่น

‘Think carefully before you choose.’

ใช้เป็น PREPOSITION ตามด้วย “นาม” เช่น

‘We moved to London before the war.’

ใช้เป็น ADVERB ไม่ต้องมี นาม ตาม เช่น

‘I’d met him once before.’

Collins COBUILD English Dictionary

ใช้ BEFORE เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ “TIME”

ถ้า บางสิ่ง เกิดขึ้น BEFORE a time/event หมายถึง

“สิ่งนั้น เกิดขึ้น ก่อนหน้า เวลา/เหตุการณ์นั้น” เช่น

‘We arrived just before two o’clock.’

Before the First World War, farmers used horses instead of tractors.’

ยังสามารถใช้ BEFORE เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ THE PAST

และต้องการ อ้างถึงEARLIER PERIOD OF TIME

เช่น ถ้าต้องการบรรยายถึง “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2010

คุณ อ้างถึง ปี 2009 ว่าเป็น ‘the year before’ เช่น

‘They had met in Bonn the weekend before.’

‘They had forgotten the argument of the night before.’

ใช้คำ BEFORE LAST เพื่ออ้างอิง ห้วงเวลา ที่มาก่อน ครั้งสุดท้าย ของชนิดเดียวกันเช่น “ถ้าวันนี้ คือ พุธที่ 18 กันยายน”

ให้อ้างถึง ศุกร์ที่ 13 กันยายน ว่าเป็น “last Friday

และอ้างถึง ศุกร์ที่ 6 กันยายน ว่าเป็น “the Friday before last” เช่น

‘We met them on a camping holiday the year before last.’

‘I have not slept since the night before last.

ใช้ BEFORE เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ POSITION

บางครั้งใช้ BEFORE เพื่อให้หมายถึง “IN FRONT OF

ถือเป็น การใช้เป็นทางการ และเป็น แบบเก่า

ปัจจุบัน นิยมมากกว่าที่จะใช้ “in front of” ในความหมายเดียวกัน เช่น

“He stood before the door leading to the cellar.”

“She stood in front of a mirror, combing her hair.”

ใช้ BEFORE หรือ IN FRONT OF

เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ ลำดับ ที่บางสิ่ง ปรากฎ ในการพูดหรือ เขียน

เช่น “ถ้า บรรยายถึง การสะกด คำ FRIEND

สามารถกล่าวว่า “อักษร “I” มา BEFORE หรือ IN FRONT OF อักษร “E”

ถ้าบอก ทิศทางแก่บางคน และกล่าวว่า สถานที่หนึ่งอยู่ BEFORE อีกสถานที่หนึ่ง

หมายถึงว่า “พวกเขาจะมาถึงสถานที่แรก ก่อน

ในความหมายนี้ อย่าใช้in front of” เช่น

‘The turning is about two kilometers before the roundabout.’

Cambridge English Dictionary

อธิบาย การใช้ BEFORE ตามหลักไวยากรณ์

ใช้ BEFORE เป็นได้ทั้ง Preposition, An adverb และ a conjunction

ความหมายของ BEFORE คือ เวลา/เหตุการณ์ เกิดก่อนหน้า เวลาที่กล่าวถึง

เช่น “Can you call me back before5 pm, please?”

หรือ ”I met her just before she left.”

คำเตือน

ในการเขียน เมื่ออ้างอิงย้อนหลังถึง บางสิ่งที่ ได้เขียนไว้แล้ว

ให้ใช้ ABOVE มิใช่ Before เช่น

“As the graph above shows, the rate of inflation has risen by 15%..

ใช้ BEFORE เป็น preposition

ใช้ BEFORE โดยทั่วไป อย่างที่สุด กับ นามวลี เพื่ออ้างอิง เหตุการณ์ที่มีเวลากำกับ เช่น

“I like to go for a run before breakfast.”

“You can check in online but you have to do it at least four hours before your flight.”

ใช้ BEFORE เพื่ออ้างถึงสถานที่ โดยเฉพาะ เมื่อเห็น เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง

หรือส่วนหนึ่งของ ลำดับเหตุการณ์ ที่มีเวลากำกับเช่น

“Get off the bus just before Euston Station.”

“Just before the end of the poem, there is a line where the poet expresses his deepest fears.”

ใช้ BEFORE กับ ‘BY’ ‘TILL’ และ ‘UNTIL

ถ้าต้องทำ บางสิ่ง “Before a certain point in time”

หมายถึงว่า “การกระทำ ต้องเสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะถึง เวลานั้น” เช่น

“I need to have the letter before Friday.”

(ถ้าได้รับ Friday ถือว่า ช้าเกินไป ต้องได้รับ ล่วงหน้า ก่อนวัน ศุกร์)

ถ้าต้องทำ บางสิ่ง “BY a certain point in time”

หมายถึงว่า “เวลานั้น คือ the last moment ที่ซึ่ง การกระทำจะต้องเสร็จ สมบูรณ์” เช่น

“Can we finish this meeting by 5 pm. I have to get to the station by 5.30 pm.”

(หมายถึงว่า 5 pm เป็นเวลาท้ายสุด ที่การประชุมต้องจบ และเวลา 5.30 pm เป็นเวลาท้ายสุด ที่ต้องไปถึง สถานี)

ถ้าทำบางสิ่ง เสร็จ หรือ เกิดขึ้น “TILL หรือ UNTIL a point in time”

หมายถึงว่า “มันเกิดขึ้น ระหว่างห้วงเวลาหนึ่ง” โดยเริ่ม ก่อนเวลา และต่อเนื่องจนถึงจุดนั้น” เช่น (เมื่อไม่อยู่ในที่ทำงาน มีการตอบอีเมล์ อัตโนมัติ)

“I’ll be out of the office until 17th May. I will reply to your email after that date. (หมายถึง จะกลับมา วันที่ 17 May แต่ไม่กล้บก่อนเวลานั้น)

ประโยค สำหรับเปรียบเทียบ

“I’ll be there UNTIL five o’clock.”

หมายถึง “I’ll be there up to 5 o’clock, but not later.”

“I’ll call you BY five o’clock.”

หมายถึง “I may call you before five o’clock but I will call you not later than five o’clock.”

“I’ll be there BEFORE dinner.”

หมายถึง “I’ll be there earlier than dinner time.”

ใช้ BEFORE เป็น ADVERB

บ่อยครั้ง ใช้ BEFORE ตามหลัง นาม เช่น day, morning, night, week, month, year เพื่อ อ้างถึง “the previousday, morning และ อื่นๆดังข้างต้น เช่น

“Two people were ill at work yesterday and three people the day before!”

A:    Did you graduate in 1989?

B:       No, actually, I finished college the year before.

คำเตือน

เมื่ออ้างถึง “a period of time” ที่ครบสมบูรณ์แล้ว

และ “เริ่มจากจุดหนึ่งในอดีต ถึงปัจจุบ้น” ให้ใช้ AGO มิใช่ before.

A:       When was your birthday?

B:       It was three weeks ago.

ใช้ BEFORE เป็น ADJUNCT

ใช้ BEFORE เพื่อ เชื่อมต่อ ‘earlier events’ กับ การเคลื่อนที่ ของผู้พูด

หรือ ไปยัง “a point of time in the past” เช่น

“I’m so looking forward to the trip. I haven’t been to Latin America before.”

(หมายถึงว่า ไม่เคยไป จนถึงขณะที่พูดนั้น)

“I introduced Tom to Olivia last night. They hadn’t met before.”

(หมายถึงว่า ไม่เคยพบมาก่อน จนถึง that point in the past คือ last night)

ใช้ BEFORE เป็น CONJUNCTION

ใช้ BEFORE เป็น “subordinating conjunction

โดยทั่วไป ใช้ BEFORE กับ “past simple tense

ที่เสนอแนะว่า “the second eventเกิดขึ้น ไม่นานหลังจาก เหตุการณ์ แรก”

วลี BEFORE ที่ซึ่ง บ่งชี้ การกระทำที่สอง นั้น

สามารถวางที่ ท้ายหรือจุดเริ่ม ของประโยค เช่น

Before she left, she gave everyone a present.”

“She gave everyone a present before she left.”

ใช้ BEFORE กับ “present tenses”

เมื่อใช้ BEFORE ใน วลี ที่อยู่ใน present tense สามารถให้วลี อ้างอิง the future เช่น

Before I go to work, I jog for at least an hour.”

ไม่ใช่: Before I will go to work …

ใช้ BEFORE กับ “ past tenses”

บางครั้ง ใช้วลี BEFORE ใน tenses ที่แตกต่าง เพื่อกล่าวว่า

การกระทำ/เหตุการณ์ ในวลีก่อนหน้า มิได้เกิด หรืออาจ ไม่เกิดขึ้น เช่น

Before I had a chance to thank him, he’d gone.”

“You’re interrupting her before she has even spoken.”

Before he had finished his training, he was sacked.”

“We should stop shopping now before we spend all our money.”

ใช้ BEFORE กับ ‘-ING’

ใช้วลี NON-FINITE กับ BEFORE +รูป -ING ถือเป็นการใช้ เป็นทางการ เช่น

Before bringing the milk to the boil, add the egg.”

(ที่ เป็น ทางการ มากกว่า Before you bring …)

ใช้ วลี JUST BEFORE หรือ IMMEDIATELY BEFORE

สามารถใช้ ADVERB เช่น ‘JUST’ ‘IMMEDIATELY’ ‘SHORTLY’ และ ‘LONG

กับ ‘expressions’ ที่เกี่ยวข้องกับ คำ เช่น days, weeks, months, years

นำหน้า BEFORE เช่น

“We got home just before it rained.”

“The deadline for the essay was 5 pm. I got mine in shortly before five o’clock but Lily had hers in days before the deadline.”

ใช้ วลี BEFOREHAND

สามารถใช้ BEFOREHAND เป็น ADVERB ตัวเลือก แทน BEFORE

โดยเฉพาะ เมื่อการ อ้างอิงกับ เวลา นั้น ไม่เจาะจง มากนัก เช่น

ที่ใช้ในภาษา พูด ทั่วไป จะใช้แบบไม่เป็นทางการ มากกว่าเขียน เช่น

“I love singing but I always get so nervous beforehand.”

สามารถ วาง adverbs เช่น IMMEDIATELY JUST และ SHORTLYและ

คำที่แสดง เวลา อื่นๆ เช่น days, weeks, months, years หน้า BEFOREHAND

Months beforehand, Dominic had bought five tickets for the concert.”

การใช้ BEFORE ในแบบ อื่นๆ

ใช้ BEFORE ในความหมาย ‘in front of’ กับ เนื้อหา ที่เป็นทางการ มากกว่า เช่น

“Brian was twenty years old. He had his whole life beforehim.

“The Prime Minister went before the people to tell them that he was going to resign.”

ใช้วลี BEFORE LONG ในความหมาย  ‘after a short time

ใช้โดยเฉพาะ ในการเขียน โดยให้มีความหมาย ‘after a short time’ เช่น

“They’ll marry before long, and then you’ll have more grandsons than you can count.”

ความผิดพลาดที่เกิดกับ BEFORE

เมื่อ อ้างย้อนหลัง ถึง บางสิ่งที่ได้เขียนไว้แล้ว ให้ใช้ ABOVE ไม่ใช่ before เช่น

“As stated above, there are four key findings from the study.”

ไม่ใช่: As stated before, there are …

เมื่อ อ้างถึง “a period of timethat is completed

และ ที่ เริ่มจากจุดหนึ่ง ในอดึต จนถึง ปัจจุบันให้ใช้ AGO ไม่ใช่ before เช่น

A:       When did you first meet?

B:       Ten years ago,when we were in college.

ไม่ใช่: Ten years before when …

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)