เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                     สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

                     สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ผู้วิจัย            นางสมคิด  จันทรคณา

                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย          2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาเป้าหมายที่ต้องการและ          สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร                     2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร                        

                    3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และ4) เพื่อประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล                       สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของพนักงานครู ประชากร ได้แก่ พนักงานครู จำนวน 71 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล จำนวน 13 คน ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก 6 ชุมชน จำนวน 30 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) ได้แก่  หัวหน้าแผนงานวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คน หัวหน้าสายชั้น จำนวน 8 คน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน  การวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเป้าหมายที่ต้องการและสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษา ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2      วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2) แบบบันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม 3) แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

20200121203435.docx

                   4) แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 5) แบบประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)