msukm plan 2550

  • เมื่อเช้านี้ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ. ดร. พิศมัย ศรีอำไพ) เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแผนการจัดการความรู้ ปี 2550 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แก่ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้

  • หลังจากการกล่าวนำแล้ว ได้ฉายวีดิทัศน์เรื่องการจัดการความรู้ของ โรงพยาบาลบ้านตาก ที่ดำเนินการจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า คุณค่าและมูลค่าของปัญญาปฏิบัติ และทาง สคส. นำมาจัดทำเป็นวีดิทัศน์เผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ   ต่อจากนั้นก็เป็นการนำเสนอแนวคิดและข้อเสนอวิธีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน การจัดการความรู้ของ มมส. ในปี 2550 โดย คุณวิชิต  ชาวะหา  โดยใช้ โมเดลปลากัด กับ โมเดล ABC

  • ในช่วงต่อมาได้รับการบอกเล่าจาก รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ)  ถึงการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงที่ผ่าน ๆ มา   เป็นที่น่ายินดีที่ได้รับทราบว่า รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ให้ความสนใจเรื่องการจัดการความรู้มาตั้งแต่ต้น และในปีนี้บุคลากรในหน่วยประกันคุณภาพของท่าน ก็ให้ความสนใจที่จะ นำเรื่องของการจัดการความรู้เข้าไปผนวกกับงานประกันคุณภาพให้เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น

  • ในตอนท้ายก็เป็นการตอบข้อซักถามจากผู้ที่มาร่วมประชุม ก่อนที่แต่ละหน่วยจะกลับไปดำเนินการ จัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยตนเอง ส่งให้ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ต่อไป   มีประเด็นที่คงต้องใช้เวลาในสร้างความเข้าใจกันต่อไปประเด็นหนึ่งก็คือ บางหน่วยงานยังมองการจัดการความรู้เป็นการแก้ปัญาหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานหรือปัญหาการทำงานขององค์กร    แทนที่จะมองเรื่องการจัดการความรู้ในเชิงบวก คือเป็นการพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อให้ได้ Good Practice หรือ  Best Practice ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกันไปเรื่อย ๆ