อันดับที่ 181 ชื่อเรื่อง ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่มที่ 7 : ไม้ไผ่
แปลจาก Plant Resources of Southeast Asia 7 : Bamboos
บรรณาธิการ S. Dransfield and E.A. Widjaja
ผู้แปล สุนทร ดุริยะประพันธ์, M.Agr. Sci.
ผู้ตรวจ ประนอม พฤฒพงษ์, วท.ม.
ผู้ขัดเกลาภาษาไทย ประนอม พฤฒพงษ์, วท.ม.


          แดรนสฟิวด์, เอส. และ อี.เอ. วิดจาจา. ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่มที่ 7 : ไม้ไผ่ แปลจาก Plant Resources of Southeast Asia 7 : Bamboos แปลโดย สุนทร ดุริยะประพันธ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 416 หน้า 180 บาท (ค่าส่ง 10.00 บาท)

          หนังสือเรื่องนี้ได้ให้รายละเอียดข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ การเสนอแนะหัวข้องานศึกษาวิจัยที่ควรจะดำเนินการในอนาคตของไม้ไผ่ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับไม้ไผ่ชนิดสำคัญที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 45 ชนิด และไม้ไผ่ให้ที่มีความสำคัญรองลงมาอีกจำนวน 30 ชนิดอันเป็นการเสริมสร้างแนวความคิดเรื่องไม้ไผ่ให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีแก่เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมของชุมชนต่อไป