งานทันตสาธารณสุข เป็นงานที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตลอดจนการผสมผสานงานรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพให้กับประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ชาวบ้านมีสุขภาพดี ดูแลตนเอง และครอบครัว ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน

วิถีความคิดของการดำเนินงานสุขภาพช่องปากดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการร่วมกับภาคี เครือข่ายต่างๆ ซึ่งชาวทันตสาธารณสุขได้มีแนวคิด และข้อสรุปเบื้องต้น ในการทำงาน ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ที่สรุปรวบยอดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

 

และหลังจากได้พูดคุยกันในเรื่อง แนวทางการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายนี้ จึงนำมาสรุปให้ทราบกัน ก็คือ

กลุ่มประชาชน

  • รณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปาก
  • เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพช่องปาก ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ IT

เครือข่ายชุมชน

  • จัดการสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก โดยเสริมความเข้มแข็งของภาคีชุมชน และพัฒนาโครงการด้านสุขภาพร่วมกัน 

ภาคีองค์กร / ราชการ

  • กระตุ้น / ขยายแนวร่วม / บริหารโอกาส / ทุน
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ประชุม อบรม สาธิต แลกเปลี่ยน
  • สนับสนุนวิชาการ / ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

เครือข่ายภาคธุรกิจ

  • สนับสนุนข้อมูล /จัดทำ MOU / โครงการร่วม
  • รับรองมาตรฐาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นำมาเผยแพร่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ