แนวทางการทำงานทันตฯ กับผู้รับบริการ & ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Triangle
งานทันตสาธารณสุข เป็นงานที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตลอดจนการผสมผสานงานรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพให้กับประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ชาวบ้านมีสุขภาพดี ดูแลตนเอง และครอบครัว ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน

 

งานทันตสาธารณสุข เป็นงานที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตลอดจนการผสมผสานงานรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพให้กับประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ชาวบ้านมีสุขภาพดี ดูแลตนเอง และครอบครัว ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน

วิถีความคิดของการดำเนินงานสุขภาพช่องปากดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการร่วมกับภาคี เครือข่ายต่างๆ ซึ่งชาวทันตสาธารณสุขได้มีแนวคิด และข้อสรุปเบื้องต้น ในการทำงาน ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ที่สรุปรวบยอดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

 

และหลังจากได้พูดคุยกันในเรื่อง แนวทางการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายนี้ จึงนำมาสรุปให้ทราบกัน ก็คือ

กลุ่มประชาชน

  • รณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปาก
  • เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพช่องปาก ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ IT

เครือข่ายชุมชน

  • จัดการสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก โดยเสริมความเข้มแข็งของภาคีชุมชน และพัฒนาโครงการด้านสุขภาพร่วมกัน 

ภาคีองค์กร / ราชการ

  • กระตุ้น / ขยายแนวร่วม / บริหารโอกาส / ทุน
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ประชุม อบรม สาธิต แลกเปลี่ยน
  • สนับสนุนวิชาการ / ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

เครือข่ายภาคธุรกิจ

  • สนับสนุนข้อมูล /จัดทำ MOU / โครงการร่วม
  • รับรองมาตรฐาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นำมาเผยแพร่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Triangle

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพช่องปาก#ส่งเสริม#ทันตสาธารณสุข#กลุ่มเป้าหมาย

หมายเลขบันทึก: 67315, เขียน: 14 Dec 2006 @ 21:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)