องค์กรเรียนรู้ หรือองค์กร KM ต้องเปลี่ยนจากพฤติกรรม / วัฒนธรรม kierarchy สู่ พฤติกรรม / วัฒนธรรม network     เปลี่ยนจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เป็นความสัมพันธ์เชิงเพื่อนร่วมงาน     เปลี่ยนจากเน้นการสั่งการ เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         เป้าหมายคือบรรยากาศที่เป็นอิสระ   เปิดโอกาสให้คนได้คิดและทดลองวิธีการใหม่ๆ อย่างอิสระ    ซึ่งก็คือการทดลองสร้างความรู้ปฏิบัติขึ้น     และทดลองนำไปใช้งานในเวลาเดียวกัน     และตรวจสอบผลการทดลองในเวลาเดียวกันด้วย     เท่ากับเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำ micro PDCA อยู่ตลอดเวลาของการทำงาน

         ในสภาพเช่นนี้ ภายในองค์กรจะมีวงจร micro PDCA หมุนอยู่มากมายเป็นหมื่นเป็นแสนวงในแต่ละวัน      ก็เท่ากับมีวงจรยกระดับความรู้เล็กๆ เกิดขึ้นมากมายด้วย

         ในสภาพที่เป็นอิสระทางความคิด (และทดลอง)    แต่มีเป้าหมายแน่วแน่ในด้านการพัฒนา   "สะเก็ดความรู้จิ๋ว" ที่เกิดขึ้นจากวง micro PDCA จะรวมตัวกันเอง (self-organize) เป็นความรู้ที่ใหญ่ขึ้น  ชัดเจนขึ้น และใช้การได้ดีในหลากหลายบริบทหรือสภาพแวดล้อม

         การหลอมรวมสะเก็ดความรู้ กลายเป็นความรู้ที่มีความเด่นชัด เป็นสิ่งที่คล้ายๆ เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ       ที่เรียกว่า self-organize     เกิดขึ้นได้เพราะมีความพอดีระหว่างความเป็นอิสระทางความคิดและการทดลอง      กับความไม่เป็นอิสระด้านเป้าหมายของงาน    คือพนักงานมีเป้าหมายหรือปณิธานความมุ่งมั่นร่วมกัน   

        ในพฤติกรรม network แต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง     และในขณะเดียวกันก็มีความเป็นทีมสูงด้วย   ในลักษณะที่ว่าแต่ละคน independent และในขณะเดียวกัน ก็ interdependent ด้วย

วิจารณ์ พานิช
๑๔ พย. ๔๙