ผู้เรียนที่แตกต่าง  ผู้เรียนบางคนตั้งใจเรียน  บางคนไม่ตั้งใจเรียน  เกิดขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะมีผู้เรียนบางส่วนที่ไม่สนใจเรียน  ไม่มีอุปกรณ์มาเรียน  จากปัญหาดังกล่าว  ได้ประชุมครูในสายชั้นเดียวกัน  เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนร่วมกันในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนโดยการให้แรงเสริมทั้งทางบวกและทางลบ  ผลการปฏิบัติ  พบว่า  นักเรียนกลุ่มที่ได้แรงเสริมในทางบวก  เช่น  การให้ดาว  การชมเชย  การปรบมือให้  การยิ้ม  การให้ความเป็นกันเอง  ผู้เรียนจะค่อย ๆ เริ่มช้า ๆ  สัปดาห์แรกก็จะจดได้นิดหน่อย  กระทั่งจดได้ทันเพื่อน ๆ พยายามทำการบ้านมาส่ง แม้จะถูกบ้างผิดบ้าง  ผู้สอนต้องให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ  ด้านกลุ่มนักเรียนที่ได้ แรงเสริมในทางลบ   เช่น  การตักเตือน  การให้นั่งสมาธิ  การให้ท่องจำ  จะพบว่า  นักเรียนจะไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ แต่จะทำท่าตั้งใจเรียนเพราะถูกบังคับ  กลับบ้านไปก็ไม่มีการบ้านมาส่ง  จากข้อสังเกตดังกล่าว  การปรับพฤติกรรมผู้เรียนต้องทำให้แรงเสริมทางบวก  ถึงแม้แรก ๆ ผู้เรียนจะเขียนน้อย   แต่เมื่อเราให้กำลังใจเขาไปเรื่อย ๆ  บอกว่าเขาสามารถทำได้เท่า ๆ กับเพื่อน ๆ  ทุกคนในชั้นเรียน  เมื่อเขามีกำลังใจ  เขาก็จะมีกำลังกายด้วย  จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะยาว