อีกหัวข้อของการอภิปรายที่น่าสนใจ คือ เรื่อง สมรรถนะของ HR ในอนาคต  โดย ดร.จำเนียร  จวงตระกูล  ประธานเจ้าหน้าบริหารกลุ่มบริษัท  บีแอลซีไอ  จำกัด  คุณมนูญ  สวรรค์คุณากร  ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลกลาง  บ. ปูนซิเมนต์ไทย  จก. (มหาชน)  โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย  คือ  คุณมาริสา  เชาว์พฤติพงศ์  อุปนายกฝ่ายวิชาการ  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  โดยดร.จำเนียร  ได้เสนอให้ปรับสมรรถนะตามแนวทางตะวันตกที่มุ่งแพ้ - ชนะ  และเอาชนะธรรมชาติให้เหมาะกับวัฒนธรรมตะวันออก  เช่น  ประเทศไทย  ทั้งนี้ HR ต้องเป็นผู้ที่อ่านมาก  และเรียนรู้  คุณมนูญ  เสนอว่างาน HR คืองาน Change Management  ต้องมองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา  งานท้าทายคือ  การบริหารจัดการคนเก่ง  และระดมคนเก่งให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร  คุณมนูญเล่าว่า  ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 40  ปูนซีเมนต์ประสบวิกฤตมาก  สิ่งที่ทำคือ  ระดมคนเก่งของปูนฯ  มาแก้โจทย์สำคัญ  คือ  ทำอย่างไรจึงจะอยู่รอดได้  ในขณะที่องค์กรอื่น ต่าองโทษหรือชี้ไปที่บุคคล  / ปัจจัยภายนอกทั้งสิ้น  ดังนั้นปูนฯ  จึงเน้นที่การสรรหาคนดี  คนเก่งเข้ามาอยู่ในองค์กร  และดูแลให้เป็น Somebody  มากกว่า Nobody  ใช้ระบบ Pay for Performance