ประเวศ วะสี

ความทุกข์ของผู้คนอย่างหนึ่งคือ การถูกกดทับจากโครงสร้างของระบบ จะเป็นระบบขององค์กรก็ดี
  โดยเฉพาะระบบราชการ หรือระบบทุนนิยมโลกก็ดี โครงสร้างเหล่านี้หนักมาก ทำให้ชีวิตขบกัดจนเจ็บป่วยได้ หรือทำให้รู้สึกว่าเราไร้อำนาจ หรือพลังที่จะทำอะไรกับมัน (powerlessness) มีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง (hopelessness) ความรู้สึกไร้อำนาจควบคุมอะไรไม่ได้ ความรู้สึกท้อแท้ ความรู้สึกสิ้นหวัง เป็นความทุกข์ความบีบคั้นเรื้อรังที่บั่นทอนชีวิตและความสร้างสรรค์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้เสนอโครงสร้างแห่งความสุข และความสร้างสรรค์ที่ทำได้ง่าย ๆ และทุกคนทำได้ที่เรียกว่า INN    

I = Individual คนแต่ละคนมีคุณค่า


N = Nodes รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ


N = Networks เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างกลุ่มต่าง ๆ


I     คนแต่ละคนมีคุณค่ายิ่งนัก ในแต่ละคนมีความรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติ


N   การรวมกลุ่มคนที่ถูกใจกันด้วยความสมัครใจ ๕-๖ คน ๗-๘ คนพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันเป็นประจำ จะให้ความสุข ความเป็นอิสระ และสร้างสรรค์อย่างยิ่ง


N    การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ จะเกิดเป็นโครงสร้างใหม่ที่ไม่ได้ใช้อำนาจ แต่เป็นเครือข่ายแห่งการร่วมมือและร่วมเรียนรู้


INN หรือ ปกค (ปัจเจก   กลุ่ม   เครือข่าย) จะเป็นโครงสร้างแห่งความสุขและความสร้างสรรค์อย่างยิ่ง   

จาก : web budpage.com