การอบรมคอมพิวเตอร์

การอบรมคอมพิวเตอร์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการใช้ IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน) 1.      ชื่อโครงการ             โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการใช้  IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 2.      หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.      หลักการและเหตุผลInformation Technology (IT) มีผลต่อระบบการศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ จัดระบบ ประมวลผล ส่งผ่านและสื่อสารด้วยความเร็วสูง และปริมาณมาก นำเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งทางด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบ การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ทำให้การเรียนรู้ในยุคใหม่ประสบผลสำเร็จด้วยดี   หากพิจารณาการเรียนรู้ในยุคใหม่ ที่มีขุมความรู้มากมายมหาศาล การเรียนรู้ในยุคใหม่ใช้ขุมความรู้ที่เรียกว่า world knowledge ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลามีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วโลก การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้องเรียนรู้ได้มากและรวดเร็ว อีกทั้งต้องสามารถแยกแยะ ค้นหา ข่าวสาร ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรงตามความต้องการ   นอกจากนี้ IT ยังเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก ดังนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ IT เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้  การเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เน้นการใช้ IT เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษามากมาย และได้พัฒนาระบบ IT เพื่อสนองตอบการพัฒนาการศึกษาก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว IT เป็นกลไกที่สำคัญที่จะนำระบบการเรียนรู้และการศึกษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด IT เป็นฐานการพัฒนาที่มีบทบาทและความสำคัญในทุกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าว  จึงได้พิจารณาแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการใช้  IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน IT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย     ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์ (ดูรายละเอียดได้จาก Website ของสำนักพัฒนาคุณภาพ การศึกษา http://www.eqd.cmu.ac.th) 
4.  วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม4.1      ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  IT สมัยใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา  พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน4.2      ได้แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ IT มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน4.3      ได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ IT กับการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 5.  วัน เวลา และสถานที่วันพุธที่ 13  และวันพฤหัสบดีที่  14  ธันวาคม  2549ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.      วิทยากรคณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.      ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์ที่มีความสนใจ  จำนวน  200  คน โดยแบ่งกลุ่มตามความสนใจ กลุ่มละ 50 คน 8.      หัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรมหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม มี 4 หัวข้อ ดังนี้ 8.1      การสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยสื่อสมัยใหม่ (Teaching CMU Students with New Media) โดยใช้ Blog และเครื่องมือต่างๆ บนระบบ KC Moodle ซึ่งมุ่งเน้นเครื่องมือการจัดกิจกรรมเป็นหลัก·      จุดมุ่งเน้น ได้แก่ การแนะนำภาพรวมของสื่อสมัยใหม่ทั้งหมด และการใช้โปรแกรม Blog และ    KC – Moodle โดยมุ่งเน้นเฉพาะเครื่องมือสร้างสื่อกิจกรรม เช่น ระบบทดสอบ, Web board, Chat เป็นต้น8.2      การสร้างงานกราฟิกเพื่อการออกแบบสื่อที่ดึงดูดใจผู้เรียน·      จุดมุ่งเน้น ได้แก่ การใช้โปรแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น Photoshop, Firework ในการออกแบบภาพกราฟิกเพื่อใช้ประกอบสื่อต่าง ๆ 8.3      การออกแบบและสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม EXE ·      จุดมุ่งเน้น ได้แก่ การพัฒนา e-Book ซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม EXE8.4      การออกแบบและการสร้างเกมการศึกษาด้วยโปรแกรม Eduwiz·      จุดมุ่งเน้น ได้แก่ การพัฒนาสื่อ e-Learning ประเภทเกม เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9.      งบประมาณงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2550            ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ10.1      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   IT สมัยใหม่  เพื่อพัฒนา         การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน10.2      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ   IT   มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา         การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด10.3      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ    IT    กับการจัด การเรียนการสอนร่วมกัน  v v v v v v v v v    
กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการใช้ IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน)วันที่  13 - 14 ธันวาคม  2549

  สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 v v v v v v v v v  
เวลา

กำหนดการ

กลุ่มที่ 1

วันพุธที่ 13 ธันวาคม  2549

08:00 - 08:30 .v ลงทะเบียน
08:30 - 09:00 .v กล่าวเปิดการฝึกอบรม       โดย    ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
v กล่าวรายงาน
      โดย    รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์                     ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
09:00 - 10:30 .v การฝึกอบรม เรื่อง     การสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยสื่อสมัยใหม่     (Teaching CMU Students with New Media)      โดย    คณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                
10:30 – 10:45 .พัก - รับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 .v การฝึกอบรม เรื่อง     การสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยสื่อสมัยใหม่      (Teaching CMU Students with New Media) (ต่อ)      โดย    คณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             
กลุ่มที่ 2 
13:00 - 14:30 .v การฝึกอบรม เรื่อง การสร้างงานกราฟิกเพื่อการออกแบบสื่อที่ดึงดูดใจผู้เรียน      โดย  คณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
14:30 - 14:45 .พัก - รับประทานอาหารว่าง
14:45 - 16:00 .v การฝึกอบรม เรื่อง การสร้างงานกราฟิกเพื่อการออกแบบสื่อที่ดึงดูดใจผู้เรียน (ต่อ)      โดย  คณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 พิธีกร  :  นายสมภพ  คชินธนานันทน์
 

เวลา

กำหนดการ

กลุ่มที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม  2549

08:30 - 09:00 .v ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 .v การฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบและสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม EXE      โดย  คณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                
10:30 – 10:45 .พัก - รับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 .v การฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบและสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม EXE (ต่อ)      โดย   คณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ             
กลุ่มที่ 4 
13:00 - 14:30 .v การฝึกอบรม เรื่อง     การออกแบบและการสร้างเกมการศึกษาด้วยโปรแกรม Eduwiz       โดย  คณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
14:30 - 14:45 .พัก - รับประทานอาหารว่าง
14:45 - 16:00 .v การฝึกอบรม เรื่อง     การออกแบบและการสร้างเกมการศึกษาด้วยโปรแกรม Eduwiz (ต่อ)         โดย  คณะวิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 พิธีกร  :  นายสมภพ  คชินธนานันทน์
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมคอมพิวเตอร์ที่สถานไอที มช.

คำสำคัญ (Tags)#การอบรมคอมพิเตอร์

หมายเลขบันทึก: 66880, เขียน: 13 Dec 2006 @ 10:20 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 09:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)