ไตมีลักษณะแตกต่างกันไป ดังนี้ คือ

1. unipyramidal kidney

2. multipyramidal kidney