GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การอบรม New Media

LMS
What is LMS ?  

เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสอนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาวิชาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร เพื่อนำเสนอ  รวมไปถึงการจัดให้มีเครื่องการสื่อสารต่าง ๆ เช่น e-mail , web board สำหรับตั้งคำถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือกับวิทยากรการจัดให้มีแบบทดสอบ หลังจากเรียนจบ เพื่อวัดผลการเรียน รวมทั้งให้มีระบบบันทึก

ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-Learning นี้ส่วนใหญ่

จะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องมือที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): lms
หมายเลขบันทึก: 66875
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)