โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาจารย์ มช. กับการใช้ไอทีเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2549
ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อการฝึกอบรม มี 4 หัวข้อ ดังนี้
  ( 1 ) การสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยสื่อสมัยใหม่
  ( 2 ) การสร้างงานกราฟฟิกเพื่อการออกแบบสื่อที่ดึงดูดใจผู้เรียน
  ( 3 ) การออกแบบและการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Exe
  ( 4 ) การออกแบบและการสร้างเกมการศึกษาด้วยโปรแกรม Eduwiz