อบรมการใช้สื่อสมัยใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม 2549 เวลา 9.00-12.00 น.

กำลังเรียนการสร้างสมุดบันทึก โดยคุณดนุพล วันชัยสถิร

น่าจะนำไปใช้ในการเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อโต้ตอบกับนักศึกษาและนักเรียนได้ มีประโยชน์จริงๆ