ToPSTAR #2 : กระบวนทัศน์ของการพัฒนาคุณภาพ

กระบวนทัศน์ของการพัฒนาคุณภาพ

  • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • การประกันคุณภาพการศึกษา
  • แนวคิดเชิงระบบในโรงเรียน
  • การพัฒนาประสานกับการประเมิน
  • เส้นทางสู่การประกันคุณภาพ
  • ปัจจัยความสำเร็จในการประกันคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความจำเป็นสำหรับผู้เรียนและสังคมปัจจุบัน

เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ คน โดย มีความเชื่อว่า มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต นอกจากจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาศํกยภาพของคนโดยตรงแล้ว ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด การพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมคนให้มีมีคุณลักษณะ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ นั่นคือจะต้องให้ผู้เรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งกำหนดให้มีการประกันคุณภาพในมาตรตรา 48 โดยให้สถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้  

ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง      ต่อเนื่อง   โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี   เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     และเปิดเผยสู่สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#aar#team#วิชิต#msu-km#ชาวะหา#topstar

หมายเลขบันทึก: 66862, เขียน: 13 Dec 2006 @ 09:01 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)