ผมได้ทำ BAR ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรุ้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 13 ธ.ค. 2549 ไว้เป็นลำดับ และรวบรวมไว้ที่บันทึกนี้ โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง ดังนี้

Abstract :: Planet MSU-KM

แผนผังความคิด(ฉบับย่อ) กับ MSU-KM 2007

ปี 2550 มมส. จะเดินเรื่อง KM อย่างไร ? #1

ปี 2550 มมส. จะเดินเรื่อง KM อย่างไร ? #2

 

วิชิต ชาวะหา
MSU-KM Team