คราวที่แล้ว  ได้ให้ทุกท่านทำแบบฝึกหัดอย่างง่ายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ Idioms in th form of similes  ในบันทึกชื่อ    Similes in English : การอุปมาเปรียบเทียบ (2)   ซึ่งจะขอกล่าวซ้ำในที่นี้ว่า

as blind as a bat..........ตาบอดเหมือนค้างคาว
as clear as a bell...........ชัดเจนเหมือนเสียงระฆัง
as slippery as an eel......ลื่นเหมือนปลาไหล
as cunning as a fox........เหลี่ยมจัดเหมือนหมาจิ้งจอก
as quiet as a mouse......เงียบเหมือนหนูตัวเล็ก
as busy as a bee...........ยุ่ง (ไม่ว่าง) เหมือนผึ้ง
as fresh as a daisy........สดชื่นเหมือนดอกเดซี่
as light as a feather.......เบาเหมือนขนนก
as old as the hills...........เก่าเหมือนโคกเนิน
as stubburn as a mule.. ..ดื้อเหมือนลา

และในความหมายของการเปรียบเทียบเหล่านี้ ควรนำมาเติมลงในประโยคเหล่านี้ให้มีความหมาย   เหมือนเดิม  เฉลยจะอยู่ข้างล่างสุด

1.  I need my glasses ; without them I'm .......................................

2.  Your father ' sleeping on the sofa , so don't make a sound. I want you to be.............................................................

3.  It's exam time again ; my wife , whoo's a teacher has been as........................................................for the past two weeks.

4.  I had a good night's sleep and I woke up feeling ..................................................

5.  I don't trust her business partner ; one minute he promises one thing , and the next promises something differrent.He's.........................................................

6.  Once she makes up her mind up about something, she won't listen to anyone else; she's .............................................

7.  My daughter lost a lot of weight after the operation. She's .........................................................even I can pick her up.

8.  I've heard that joke a thousand times before ; it's ......................................................

เฉลย............อยู่ที่นี่ค่ะ

1.  as blind as a bat

2.  as quiet as a mouse

3.  as busy as a bee

4.  as fresh as a daisy

5.  as cunning as a fox

6.  as stubburn as a mule

7.  as light as a feather

8.  as old as the hills

คราวนี้คงจะดีใจว่า...เปรียบเทียบคน...ว่าแก่เหมือนภูเขา..ดีขึ้นมานิดนึงแฮะ