วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเขียน SSR/SAR ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานใหม่ได้รู้วิธีการเขียน SSR/SAR สิ่งที่คาดหวัง ๑. ให้หน่วยงานใหม่ได้รู้วิธีการเขียน SSR/SAR ๒. ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้           สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง ๑. เพื่อนผู้มีประสบการณ์ได้ถ่ายทอดวิธีการและประสบการณ์ให้เพื่อนผู้ขอเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ๒. บรรยากาศเป็นแบบเป็นกันเอง ทำให้เพื่อนผู้ขอเรียนรู้ซักถามได้อย่างเต็มที่           สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหวัง ๑. หน่วยงานที่เชิญมายังมาไม่ครบทุกหน่วยงาน           ความตั้งใจกับความรู้ที่ได้รับ เพื่อนช่วยเพื่อนน่าจะเป็นวิธีการที่จะนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้อีก เพราะผู้ที่เข้าร่วมล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ เพราะผู้มาใหม่ก็ได้เรียนรู้  ผู้มีประสบการณ์ก็ได้ทบทวน