รายงาน   บทปฏิบัติการ   Smear Technique เรื่อง   การแบ่งเซลล์แบบ Meiosis ของดอกกุ่ยช่าย (Allium odorum) และเพื่อศึกษาระยะของ Microsporogenesis   เสนอ ผศ.ดร.ดวงพร    เปรมจิต   จัดทำโดย นางสาวอัญชลี    ม่วงสุข       รหัสนิสิต  47160528 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Genetics in Plant Breeding
( พันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
) รหัสวิชา 110443 ภาคเรียนที่          1       ปีการศึกษา          2549   มหาวิทยาลัยนเรศวร