กรณีศึกษา  เรื่องการจัดระบบความรู้ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง

สภาพปัญหา
        ขาดองค์ความรู้ว่า ในปัจจุบันชุมชนมีองค์ความรู้อะไรที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
         1.เพื่อจัดระบบองค์ความรู้ของชาวบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ต้องพึ่งพาภายนอกน้อยที่สุด
         2.เพื่อให้ทราบระบบการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชุมชนมีความเหมือน ต่างกันอย่างไร มีการแพร่กระจายความรู้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง

กระบวนการในการวิจัย
      1. ทำ Pilot study สังเกตการณ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา เพื่อ ให้ได้ข้อมูลในภาพกว้าง
      2. ทบทวนวรรณกรรมขั้นที่ 1  เพื่อให้เข้าใจวิธีการวิจัย และความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
      3. เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ และการสังเกต
      4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ความเหมือนความต่าง
      5. การทดลอง ทำการทดลอง โดยการดำเนินการใช้จริง
      6. ทบทวนวรรณกรรมขั้นที่  2  เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ อธิบายผล เปรียบเทียบกับวรรณกรรม
      7. ผลลัพธ์ โมเดล ของการจัดการความรู้ของชุมชนในเรื่องต่างๆ

วิธีการศึกษา
     1. เก็บข้อมูล
        1.1 ค้นหาความรู้ที่มีอยู่เดิมของการพึ่งตนเองของแต่ละชุมชน
        1.2 ค้นหากระบวนการจัดการความรู้ของแต่ละชุมชน
        1.3 ค้นหารูปแบบกระบวนการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ และการ ประยุกต์ใช้ความรู้จากภายนอก

      2. วิเคราะห์ข้อมูล
         2.1 เปรียบเทียบวิธีการก่อให้เกิดความรู้ การจัดระบบความรู้ การแพร่กระจายความรู้ และการอนุรักษ์ความรู้ไว้ของแต่ละชุมชนเป็นอย่างไรมีความเหมือนความต่างอย่างไร ทำไม  
         2.2 เปรียบเทียบกับเอกสารตำรา ว่าวิธีการจัดการความรู้แบบใดเหมาะ หรือไม่เหมาะต่อแต่ละชุมชน  ทำไม
         2.3 นำวิธีการที่เกี่ยวกับการการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ว่าวิธีใดน่าจะดีต่อแต่ละคน และต่อชุมชน ถ้านำมาดำเนินการจริง เกิดผลอย่างไร ทำไม หาเหตุผลประกอบโดยเปรียบเทียบกับตำรา