ลองทาย.......ลองเดา.......คำเปรียบเทียบ  Similes  เหล่านี้ดูสิคะ

as playful as a kitten...............ขี้เล่นเหมือนลูกแมว

as clear as a crystal..............ใสสะอาดเหมือนคริสตัล

as poor as a church mouse...........จนเหมือนหนูในโบสถ์

as white as a sheet.............ขาวเหมือนกระดาษ

as simple as ABC..............ง่ายเหมือนท่อง ABC

as quick as lightning............เร็วเหมือนแสงสว่าง

as brave as a lion..............กล้าเหมือนสิงห์โต

as pretty as a  picture............สวยเหมือนภาพวาด

as black as night............ดำเหมือนกลางคืน

as gentle as a lamb.................สุภาพเหมือนลูกแกะ

as deaf as a door pod...............เงียบเหมือน.....กระสวย

as slow as a snail.............ช้าเหมือนหอย

as good as gold............ดีเหมือนทองคำ

 เดาเสร็จแล้ว  คราวนี้ลองเติมในช่องว่างให้เหมาะสมกับริบทสิคะ

ห้ามทุจริตนะคะ  คำตอบอยู่ข้างล่างค่ะ

1.  The teacher explained the material beautifully ; everything was ........................................to the student.

2.  Although she loved him , he had no job and no mone ; in fact , he was.........................................................

3.  The two twins are...............................................

4.  Although he's a big , strong guy , he's .......................................with his kids.

5.  Dressed up in Thai national costume, his daughter looked cute........................................................in fact.

6.  Suddenly ,..........................................the thief grabbed the woman's mobile phone and ran off down the street.

7.  The dog had been hit by a truck ; it lay in the middle of the road................................................................

8.  Young Noi was a nice polite girl , who never gave her parents or her teachers any trouble ; she was .............................................

9.  Thinking she saw a ghost , she went ..........................................

10.  She came back from Kho Samui with a beautiful deep tan ; she's .....................................................................

1.  as clear as a crystal

2.  as poor as a church mouse

3.  alike as two peas in a pod

4.  as gentle as a lamb

5.  as pretty as a picture

6.  as quick as a lightning

7.  as dead as a  doornail

8.  as good as gold

9.  as white as  sheet

10.  as brown as a berry