สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญ เป็นสถาบันที่มีความอบอุ่น เราต้องอยู่ด้วยความรักความเข้าใจ