การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนและบุคลากร

ผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดียกแผง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ได้จัดการศึกษาสนองปรัชญาการศึกษา       ดังกล่าวซึ่งได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดี        

โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

1. เพื่อถวายเป็นราชสดุดีและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไหว้พระทำบุญในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนวิชาธรรมศึกษาและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี  โทและเอก

5. เพื่อส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมและแต่งชุดขาวหรือสวมเสื้อขาว
ทุกวันพระ
6. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้ฝึกฝนนักเรียนสมาทานศีลและสวดมนต์ในทุกวันพระ

         จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ผลการสอบธรรมศึกษาชั้น  ตรี โท และเอก  ในปีการศึกษา   2548  มีนักเรียนในสังกัดสอบผ่าน  จำนวน   9,248   คน

สอดคล้องกับผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ในมาตรฐานที่1  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์      ผลการประเมินของสถานศึกษาในสังกัด  อยู่ในระดับคุณภาพดี  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ    99.33

       
          
ทั้งนี้เพราะได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน  อาทิเช่น    คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยพระธรรมมหาวีรานุวัตร  เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  และ  พระราชปริยัติสุธี  รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี     พระครูสุวรรณประชานุกูล   เจ้าคณะตำบลดอนคา 2    เจ้าอาวาสวัดเขากำแพง      ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเสมอมาคิดเป็นเงินปีละ  10  ล้านบาท 

มีโครงการที่สนับสนุนได้แก่
1.โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   


2.ทุกโรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนชั้น ป.4- ม.6 ทุกคนเรียนและ สอบธรรมศึกษาตรี  โท  และเอก  

      
จึงส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพผ้เรียนมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่พึงประสงค์  อยู่ในเกณฑ์ดีเกือบ 100 %
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวจริง

คำสำคัญ (Tags)#โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดี

หมายเลขบันทึก: 66379, เขียน: 10 Dec 2006 @ 17:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เรียน คุณสิบเอกนิวัฒิ  สุขรัตน์ 

         ยินดีกับ สพท.ที่เข้มแข็ง  ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้  โอกาสต่อไปคงได้เห็น best  practice ของ สพท.อีกนะคะ