โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร เป็นโครงการที่มองได้หลายมิติ เพราะบูรณาการการทำงานทุกเนื้องานทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันให้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ของชาวบ้าน ทำเต็มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,553 หมู่บ้าน ระยะเวลา 6 ปี ระหว่างปี 2548 - 2553 เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นชุมชนอินทรีย์ ชุมชนที่มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังที่ว่าเมืองแห่งการเรียนรู้ เกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมที่พัฒนาอย่างยิ่งยืน มี กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการโครงการหรือเจ้าภาพหลัก สคส.จับภาพ แล้วบอกว่านี่คือตัวอย่าง best practice ของ KM NET-WORK นำภาพดังกล่าวมาทำนิทรรศการตั้งแสดงที่โถงใหญ่หน้า HALL ใหญ่......ผมมีภาพนิทรรศการที่ สคส.จัดทำขึ้นมาฝากครับ

                 นอกจากโปสเตอร์ที่ สคส.จัดทำให้แล้ว กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำเสริมอีกต่อไปนี้ครับ

                  นำมาต่อกันเป็นจิ๊กซอให้เห็นภาพใหญ่ของงานครับ