วันนี้เป็นวันที่มีกำลังใจในการทำงานมาก  เตรียมความรู้ที่ได้จากการไปงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3  เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมแกนนำนักจัดการความรู้ของโรงเรียนสุขานารี  บุญวัฒนา  อัสสัมชัญนครราชสีมา  และเทศบาล 4 (เพาะชำ)  ก็คงมีหลายเรื่อง  เช่น

          1.  บทบาทของผู้บริหารกับการขับเคลื่อน KM ในการพัฒนาองค์กร  และตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ KM ในการพัฒนาองค์กร

          2.  บทบาทครูในการนำ  KM  ไปใช้พัฒนางาน  พัฒนาผู้เรียน และตัวอย่างความสำเร็จของครูในการพัฒนางาน

          3. เทคนิคการเล่าเรื่อง  การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้ และการใช้ Blog  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          เอกสารประกอบการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จแล้ว 

          ภูมิใจมากที่สลัดการผัดผ่อนและการยึดติดกับความสุขความสบายได้   และงานสำคัญที่ตั้งใจไว้คงจะเสร็จทันเวลาแน่นอน