เชิญ ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 เช้าวันดี ศรีมอดินแดง

 ปิ้งแวป ฐานะทำงานตรงกลางของมอดินแดง

 ขอเชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแรง ร่วมใจ ชาวไท ร่วมเรียนรู้ ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง

 เรียงร้อยถ้อยความ

 ร่วมสร้างผล(งาม)งาน และ คุณความดี

 ร่วมพลีไมตรี

 เชิญน้อง พี่ ร่วมคิด แรงลิขิตนี้ หากพวกเราจะร่วมกันจัด "มหกรรมการจัดการความรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกู่สร้างชาติ" ครั้งที่ ๑ เพื่อ " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ จากภูมิปัญญาชาวอีสาน เสริมรากฐาน สร้างสังคม อุดมปัญญา แห่งชาวไท" 

 จะดีใหมครับ

JJ