เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549 งานการเงินและพัสดุ ได้มารวมตัวกัน ณ หน่วยพัสดุ  เวลา  15.00 น. โดยมีผู้บริหารที่น่ารักให้คำปรึกษา และเป็นกันเองกับพวกเรา อาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง  ต้องขอขอบคุณ อาจารย์มากค่ะที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ ขอบคุณจากใจ ของพวกเรา

Office KM : 18. ปรับปรุงอย่างไรดีกับดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

จากเดิม เกณฑ์การตัดสิน

มีคู่มือการปฎิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

มี (1) + มีการปฎิบัติงานตามคู่มือการปฎิบัติงาน

มี (2) + มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน

มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ

มี (4) + มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ใน      การปฎิบัติงานการเงินและพัสดุ

 สิ่งที่พวกเราต้องคิดและวิเคราะห์ในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ คือ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า

- ควรพิจารณากำหนดเกณฑ์การตัดสินให้เหมาะสม เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้อยู่มีความเป็นอิสระต่อกันไม่ได้อยู่ในรูปแบบวงจร PDCA ควรเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก

- ควรมีเกณฑ์ ที่เป็นเกณฑ์ที่แสดงถึงคุณภาพของแต่ละภารกิจหลัก คือ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และกำหนดเป้าหมายของระดับความพึงพอใจให้ชัดเจน

- ควรพิจารณาเพิ่ม/ปรับ/จัดทำข้อมูลประกอบ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สมศ./กพร. ในมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ ร้อละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ/งบดำเนินการทั้งหมด (สมศ.) หรือมิติที่ 3 การประหยัดงบประมาณ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (กพร.)

การเงินและพัสดุได้รวบรวมพลัง และความคิด ช่วยกันปรับเกณฑ์ ดัชนีที่ 10.2  ดังนี้

เกณฑ์การตัดสิน

มีระบบการทำงานด้านการเงินและพัสดุ

เอกสารประกอบ คือ  คู่มือการปฎิบัติงาน

มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน

เอกสารประกอบ คือ  Job

มี (2) + มีการปฎิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

เอกสารประกอบ คือ   เอาผลการดำเนินงานมาวัด เช่น การสรุปรายงานต่าง ๆ

มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ     ปฎิบัติงาน

เอกสารประกอบ คือ   มีแบบสอบถาม มีผลการประเมิน และสรุปผลการประเมิน

 มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

งานการเงินและพัสดุ ขอฝากให้ชาว Office KM ได้ร่วม ลปรร. และถ้ามีข้อคิดเห็นอย่างไรช่วยกันเสนอแนะ ขอบคุณมากค่ะ