‘นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ศูนย์สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ กทม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี รายงานสถิติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 พ.ย. 49 พบว่ามีเด็กและผู้หญิงถูกกระทำรุนแรงถึง 2,929 ราย ซึ่งพฤติกรรมที่ถูกกระทำสูงสุดมี 4 อันดับคือ 1. ทำร้ายร่างกาย 1,499 ราย 2. ถูกข่มขืน 796 ราย โดยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ตกเป็นเหยื่อมากที่สุด 3. ทำอนาจาร 411 ราย 4. พรากผู้เยาว์ 132 ราย ซึ่งบุคคลที่ทำร้ายไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนใกล้ชิดหรือเพื่อน รองลงมาคือครอบครัว โดย นายไพบูลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่รวบรวมมานี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวตัวเลขของเด็กและผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง เพราะการเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เชื่อว่ายังมีเด็กและผู้หญิงอีกมากที่ทุกข์ทรมานจากคนในครอบครัว ซึ่งตอนนี้กระทรวงฯ กำลังผลักดันร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยจะระบุโทษผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัว จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาทและในระหว่างขั้นการสอบสวน สามารถห้ามผู้กระทำการรุนแรงเข้าไปในบ้าน หรือเข้าใกล้บุคคลในครอบครัว รวมถึงการห้ามดูแลบุตรได้ ที่สำคัญร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้มุ่งเน้นการลงโทษอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้กลับตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว มีการไกล่เกลี่ยทำสัญญายอมความ ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายอาญา โดยจะนำ พ.ร.บ. นี้เข้าสู่ ครม. ภายใน 2 สัปดาห์ และจะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงอย่างเป็นระบบ