วงจรพัฒนาวิสัยทัศน์

 สบายๆ วันหยุดแต่ไม่หลุดหน้าที่

 เช้าสบายๆ วันหยุดสามวัน แต่กำลังกาย จิต ลิขิตไม่หยุด เร่งรึด ร่วมพัฒนา

 การสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน การใช้กิจกรรม BAR DAR AAR และ การกำหนด สัญญาใจไฟปรารถนา หรือ Passion Plan 

 การสร้างวัฒนธรรม การทำงาน ด้วยจิตมุ่งมั่น การพิจารณาก่อนดำเนินกิจกรรม ที่เราน่าจะพิจารณานำมาใช้ คือ

 BAR = Before Action review ดูองค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ เตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ น่าจะเป็นเรื่องที่ดี

 DAR = During Action Review การติดตามกระบวนการทำงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วลิขิตลงให้เกิดการเรียนรู้ น่าจะทำให้เกิด ๕ ส ส นิสัยที่ดี

 AAR = After Action Review โดยเทียบกับแผนที่ได้วางไว้ ให้ทุกอนูในกิจกรรมนั้นได้พิจารณาได้อย่างท่องแท้ เกิดพัฒนาการของผู้ที่มีส่นเกี่ยวข้อง

 ๑. อะไรที่ได้รับจากการกระทำเกินกว่าเป้าหมาย ได้เพราะมีเหตุและปัจจัยอันใดที่ทำให้ได้ จะได้นำเป็นบทเรียนการเรียนรู้ นำไปปรับใช้ในอนาคต

 ๒. อะไรที่ได้น้อยกว่าเป้าหมาย ถึงบางทีถือว่าเป็น จุดอ่อน ซึ่งต้องลงไปศึกษาถึงเหตุ และ ปัจจัย อะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น เพื่อลด ละ เลิก หรือ ปรับให้ดีขึ้นในภารกิจครั้งต่อไป เกิดการเรียนรู้ แบบ Action Learning เรียนรู้จาก การกระทำที่ผิดพลาด หรือ Bad Practice น่าจะเกิดการพัฒนาที่ดี

 ๓. Passion Plan หรือ สัญญาใจไฟปรารถนา ตั้งหน้าพัฒนาต่อไป นำบทเรียนที่ดี และ ไม่ค่อยดีมาลิขิต และ นิมิตรเป้าหมาย วางแผนพัฒนา ฅน ตน งาน องค์กร ระยะสั้นและยาว

 ๔. กลับมาทำ ๑>>๒>>๓>>๔ ใหม่เป็นกระบวนการ PDCA พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 ท่านใดพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมเช่นนี้ใน เป็นวัฒนธรรมในการดำเนินการทุกทุกกิจกรรม น่าจะพอบอกเลาๆว่า "ผู้นำท่านนั้น น่าจะเป็น ผู้นำที่ดี เหมาะกับองค์กรนั้นๆ"  ใหมครับ

 น่าจะเป็น "วงจรพัฒนาวิสัยทัศน์ เพิ่อเพิ่มกระบวนทัศน์ ผู้นำองค์กร" ได้ใหมครับ

JJ