สิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

What a student needs to know in English pronunciation.

ผลการวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)  บ่งชี้ว่า  ปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของนักเรียนคือ...การออกเสียง

ด้วยเหตุนี้...ทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารด้วยภาษาพูด 

ทั้งนี้เพราะ...การออกเสียง..คือ..วิญญาณของการสนทนา  (Pronunciation is the soul of Conversation.) 

ดังนั้น...ครูจึงจำเป็นต้อง...ให้ความรู้และฝึกฝนให้นักเรียนออกเสียงให้ได้อย่างถูกต้องโดยบูรณาการไปกับการสอนทุกทักษะ  ทั้งฟัง  พูด  อ่านและเขียน

ครูต้องช่วยให้นักเรียนจดจำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสียงที่เป็นพื้นฐานในระดับ  พยางค์  คำ  วลี  และประโยคให้ได้

ส่วนการออกเสียงระดับข้อความต่อเนื่องและการสนทนาจะปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์และอารมณ์ความรูสึกของผู้พูดในสถานการณ์ต่างๆนักเรียนต้องได้เรียนรู้และฝึกฝนตามสถานการณ์นั้นๆ

ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ครู...ควรนำมาสอนในชั้นเรียน  แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่  คือ....หลักพื้นฐานในการออกเสียง  และการออกเสียงในระดับการใช้ภาษาสื่อสาร  ซึ่งมีเนื้อหาสรุปดังนี้

1.  หลักพื้นฐานในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

  ครูอ้อย...มีปัญหาในการสอนนักเรียน  เรื่องต่อไปนี้มากเลย  เพราะนักเรียนของครูอ้อยยังเล็กมาก  ครูอ้อยจึง..ต้องปรับสิ่งที่ยากเกินนักเรียนจะเข้าใจ  ให้ง่ายเพื่อนักเรียนต้องเข้าใจ

หลักพื้นฐาน (Basic Rules)  คือ  ส่วนของความรู้ที่เป็นกฏเกณฑ์แน่นอนตายตัวเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักเรียนจะต้องเข้าใจและจดจำ  มีดังนี้

1.1  เสียง (sound)  ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  คือพยัญชนะ (Consonant)  สระ (Vowel)  สระผสม (Dipthong)  และพยัญชนะกึ่งสระ (semi-vowel) ผู้เรียนต้องจดจำ เสียง สัญลักษณ์แทนเสียง  (Phonetic Alphabet)  รวมไปถึง  วิธีการออกเสียง ต่างๆเหล่านั้น

***เสียงพยัญชนะ  แบ่งเป็น  เสียงแท้ (Voiced)  และเสียงไม่แท้  (Voiceless)

***เสียงแท้ (Voiced) คือเสียงที่เปล่งออกมาจากกล่องเสียง  เส้นเสียงจะสั่น

***เสียงไม่แท้ (Voiceless)  คือเสียงที่ไม่ผ่านกล่องเสียง  เป็นเสียงลมเส้นเสียงจะไม่สั่น

***เสียงสระทุกตัว  เป็นเสียงแท้

***เสียงพยัญชนะกึ่งสระ  คือ  เสียง "ย "  และ  " ว "

ครูอ้อยยังมี...หลักพื้นฐานในการออกเสียง  ที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ในกการออกเสียงอีกมากมาย

วันนี้..ขอนำเสนอ..เพียงเท่านี้..คราวต่อไ  ครูอ้อยจะมีต่ออีก...ในเรื่อง  พยางค์  การเน้นหนักในคำ  ฯลฯ