วันนี้มีนัด Morning Talk กับสมาชิกในกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา และกลุ่มภารกิจด้านจัดการความรู้สู่ประชาชน มารวมกันที่ห้องที่ผมทำงาน พูดคุยกันหลายประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ประจบพบกันระหว่าง ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร กับข้อมูลเชิงประจักษ์จากนักปฏิบัติ ได้ข้อปฏิบัติในการนำไปสู่การพัฒนางานซึ่งปรากฏเป็น Mindmap ดังต่อไปนี้

Morning Talk กับกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา ความมุ่งหวังจากผอ.กลุ่มนี้เปรียบ Head ของศนจ.                

  •           ผนวกแนวคิด Growth and Development ของ BSC  ในการออกแบบโครงสร้างองค์การของศนจ.ฉช.             
  •          ประกอบด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

จุดเน้นของผอ.ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ                

  •          ทฤษฎีโซ่ขาด ความแข็งแรงของโซ่เส้นหนึ่งอยู่ที่ความอ่อนแอของข้อที่อ่อนแอที่สุด

การดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน                

  • ปัญหา ข้อเสนอแนะ                               

        ระบบผ่านงปม. การแทงเรื่อง  แยกแฟ้ม

  งานที่จะพัฒนาต่อไป                

  •           การสื่อสารไร้ขอบเขตทางเว็ปไซต์                               
  •                 e- office                               
  •                 Paperless               
  •           ข้อมุลประกอบการตัดสินใจออนไลน์               
  •           ระบบ GIS ในการวางแผนและนำเสนอข้อมูล               
  •           ข้อมูลอัพเดตตำบลแห่งการเรียนรู้