ชุมชนจีนยูนนานสันติชลได้ดำเนินการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผ่านมาระยะหนึ่งในชุมชนจีนยูนนานแม่ฮ่องสอน ด้วยกระแสที่แรงของการท่องเที่ยวในปีนี้ ที่สันติชล มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในหมู่บ้านมากขึ้น

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยเราเปลี่ยนไป จากการเที่ยวแบบไปถ่ายรูป ซื้อของ ทานข้าว เริ่มเข้าสู่การท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนกับชุมชน และตั้งคำถามกับสิ่งที่พบเห็นที่แปลกของไปจากวิถีตนเอง เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้กันและกันมากขึ้น

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตอบโจทย์นี้ ชุมชนจีนยูนนานมี องค์ความรู้พื้นบ้านที่มีคุณค่า มีศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ที่สืบต่อกันมาช้านาน จากรุ่นสู่รุ่น

ความเข้มแข็งของภูมิปัญญาจีน แสดงออกผ่านวิถีของคนจีนรุ่นใหม่ การแต่งกาย การกิน ภาษา และวิถีการดำเนินชีวิตทั่วไป

เหล่านี้คือ ...คุณค่าของภูมิปัญญา

ในกระบวนการท่องเที่ยว มีคำถามว่า  เราจะแปลงภูมิปัญญาเป็นทุนใช่หรือไม่? เปล่าเลย...หากคิดเช่นนั้น นับวันภูมิปัญญาจะล่มสลาย

หากแต่ใช้โอกาสการท่องเที่ยวนำเสนอตัวตนของจีนยูนาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น เพื่อความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ผ่านการปะทะสังสรรค์ของนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน

แนวความคิดการจัดทำศูนย์เรียนรู้ "วัฒนธรรมจีนยูนนาน" บ้านสันติชลจึงเกิดขึ้น ทางทีมวิจัยชาวบ้านได้ร่วมกันคิด ในส่วนของการผสานความรู้ต่างๆ(Knowledge integration) รวมถึงรูปแบบการถ่ายทอดความรู้(Knowledge transfer) การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่างๆ(Knowledge storage and maintenance) 

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ...วันนี้ได้เริ่มต้นไปบางส่วน และวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๔๙ ผมและชาวบ้านจำนวนหนึ่งจะเดินทางไปดูงานที่ดอยแม่สลอง เชียงราย เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องจีนยูนนานที่แม่สลอง ในประเด็นการพัฒนาดังกล่าว

เป็นการเริ่มต้น...จากชาวบ้านคิดและเห็นความสำคัญ

การจัดการความรู้แบบจีนยูนนาน คงเป็นจริงได้ไม่ยาก ในอนาคตอันใกล้นี้ ที่บ้านสันติชล อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน