เทอดพระเกียรติในหลวง

 ภาพที่ 1 เทอดพระเกียรติในหลวง 5 ธันวาฯ มหาราช ร่วมปฏิญาณ ทำความดีเพื่อในหลวง ร่วมกับกลุ่มแรงงานสตรี สหภาพกิจการสิ่งทอฯ

 

ยม 50 ปี นิด้า

 ยม 50 ปีนิด้า.1

 ภาพที่ 2-3 เป็นตัวแทน นักศึกษา ป.โท การจัดการภาครัฐและเอกชน ออกรายการทีวี ททบ.5 งาน ครบรอบ 50 ปีนิด้า

 

   ยม กับเจ้าอาวาสที่โคราช ในห้องเรียน ป.เอก

 ภาพที่ 4 ขณะเรียน ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ร่วมกับท่านเจ้าอาวาส วัดที่โคราช เพื่อนร่วมรุ่น ในชั้นเรียน รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

 

  

ยม สัมมนาดูงาน ที่ประเทศอินเดีย ร่วมกับ คณะนักศึกษา ป.เอก

  ภาพที่ 5 ถ่ายภาพร่วมกับ ศ.ดร.บุญทัน และคณะปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสไปสัมมนา และทัศนศึกษาที่ IT CITY ประเทศอินเดีย

  

ยม เศรษฐกิจพอเพียง กับการเลิกอบายมุขฯ ในกลุ่มแรงงาน

  ภาพที่ 6  สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง กับการ ลด ละ เลิก เหล้า และความรุนแรงในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สตรี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง 

   

 

 ยม บรรยายที่โรงเรียนปัญญาภวัฒน์

   ภาพที่ 7  บรรยายให้นักศึกษา ที่โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ ในภาพถ่ายร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ที่ปฏิบัติงานอยุ่ตาม 7 Eleven ตามสาขาต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

  ยม ถ่ายภาพร่วมกับทีมคณะผุ้บริหาร อาหารสยาม

    ภาพที่ ก.  ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร ที่อาหารสยาม ชลบุรี ในภาพ (ยืนกลาง)  ท่าน "นาม" อดีตประธานกรรมการบริหาร ที่มีอายุมากที่สุด เป็นที่เคารพของทีมบริหารและพนักงานทุกคน

 

 

อบรม เผยแพร่ความรู้ FTA ให้แรงงานระดับปฏิบัติการ

 ภาพที่ 8 เผยแพร่ความรู้สมัยใหม่ ให้แรงงานไทย คิดเป็น รู้ทันต่างชาติ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

  ประสาน สมทบทุนช่วยภัยใต้

 ภาพที่ 9  นำแรงงานสตรี พบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือภัยภาคใต้  แรงงานดีมีน้ำใจ  

 

 สตรีดีเด่น

 ภาพที่ 10  ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมสตรีดีเด่นประจำปี คนดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

 บรรยายให้นักศึกษา ณ วัดอโศการาม

  ภาพที่ 11  ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

 

 อบรมพนักงาน

  ภาพที่ 12  เผยแพร่ความรู้สมัยใหม่ ให้แรงงานไทย คิดเป็น รู้ทันต่างชาติ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

 Stefan F.Bauwer

 ภาพที่ 13  อาลัยเจ้านายเก่า ชาวเยอรมัน ที่แสนดี Stefan F.Bauwer  (เมื่อครั้งอยู่ที่ ศรีไทยฯ) ท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อ ปี ค.ศ. 2005 ความดีที่ท่านมียังอยู่ในใจเสมอ

  

จริยธรรมในสถานประกอบการ

  ภาพที่ 14  บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ "จริยธรรมในสถานประกอบการ" โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ พัทยา ชลบุรี

 

ครูชุมชน

 ภาพที่ 15  ประกาศนียบัตร "ครูชุมชน เนื่องในวันครูแห่งชาติ" จากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 ยม

  ภาพที่ 16  บนซ้ายมือ ถ่ายภาพกับอาจารย์แม่ ศ.คุณหญิงเต็มศิริ ในงานรับรางวัลนักบริหารดีเด่น สายการบริหารงานบุคคล  ล่างซ้าย ระลึกถึงเจ้านายเก่า ผู้มีพระคุณ ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานฯ ศีรไทยฯ และ ดร.สนั่น อังอุบลกุล   ล่างขวา กับอดีตเจ้านายเก่าชาวเยอรมัน Stefan F Bauwer ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว ความดีของนายทุกคน ยังอยู่ในใจเสมอ    

 

ที่ศรีไทยฯ และเพื่อนเก่า คุณ Esko

 ภาพที่ 17 บนซ้ายมือ ถ่ายกับทีมงาน(ลูกน้อง) บนขวามือ ถ่ายกับคุณ Esko ประธานบริษัท Esko Coperation จำกัด ซึ่งเชิญไปดื่มกาแฟที่ Apartment  ล่างซ้าย ออกเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย  ล่างขวา ถ่ายภาพร่วมกับกรรมการบริหารบริษัท MIYAGAWA JAPAN 

 

บรรยายที่องค์การค้าคุรุสภา

 ภาพที่ 18  บรรยายให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่องค์การค้าคุรุสภา  "คุณธรรม นำหน้าพัฒนาสำเร็จ"

 

ดูงานที่ญี่ปุ่น

 ภาพที่ 19  ตัวแทนประเทศไทยในกลุ่มอาเซี่ยน ทัศนศึกษา ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในภาพ ไปเยี่ยมชมโรงงานกระดาษในญี่ปุ่น

  

ยม ร่วมประชุมกลุ่มอาเซี่ยน ที่ญี่ปุ่น

ภาพที่ 20  เป็นตัวแทนประเทศไทย ในกลุ่มอาเซี่ยน เข้าร่วมสัมมนา วิชา การบริหารความปลอดภัยในการทำงานและการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

ยม สัมมนา จป.หัวหน้างาน

ภาพที่ 21  จัดสัมมนาให้หัวหน้างานได้มีความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

 

ยม กับกิจกรรมสรรหาคน 500 ภายใน 15 วัน

ภาพที่ 22  กิจกรรมสรรหาคัดเลือก ทร้พยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เข้ามาพัฒนาต่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าภายในองค์การ

 

ยม กับกิจกรรมอบรมพัฒนาคนในองค์การ

ภาพที่ 22  กิจกรรมอบรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติงาน จะได้รับการอบรม และดูแลอย่างใกล้ชิด และมีคลีนิคคอยให้คำแนะนำ ปัญหาต่าง ๆ แก่พนักงานใหม่