เนื่องจากโครงการได้ทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และได้รับการสนับสนุนเนื้อหาจาก คุณงามพันธุ์ ชิตมินทร์ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามวัยที่ควรจะเป็น ทั้งด้านการเคลื่อนไหว และบริหารกล้ามเนื้อ ซึ่งผู้ศึกษา จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตามลำดับความสามารถของเด็กแต่ละคนได้ ตั้งแต่แรกคลอดจนถึงก้าวเดิน ดังมีเนื้อหาดังนี้

1. การอุ้มเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ

2. จัดท่านอนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ

3. ท่าชันคอ

4. การพลิกตะแคงตัว

5. การคว่ำ

6. การฝึกท่าคว่ำ ตั้งคลาน

7. การนั่ง ฝึกเด็กนั่งในท่าต่างๆ

8. การฝึกคืบ

9. การฝึกคลาน

10. การฝึกลุกยืน

11. การฝึกตั้งไข่ และหัดเดิน

ซึ่งทางโครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง ได้ให้การสนับสนุนจัดพิมพ์ จำนวนเพียง 1,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่แก่ผู้มีความสนใจ และ ศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล และสถาบันที่เกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ของท่านขอรับหนังสือคู่มือ ฝึกสอนก่อนก้าวแรก มาที่

องค์การโปรเจคโฮพ แห่งประเทศไทย 248/28 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การนำไปใช้