วันนี้มาเล่าเรื่องการกันเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ในแต่ละปีงบประมาณตอนใกล้จะสิ้นปีงบประมาณจะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น แต่ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายทันจะต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณซึ่งกองคลังจะให้ส่งการกันเงินภายในประมาณไม่เกินกลางเดือนกันยายน ของทุกปี โดยจะสามารถกันเงินได้เฉพาะงบดังต่อไปนี้

1. งบดำเนินการ - ค่าตอบแทนการสอน - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานโครงการพิเศษ - ค่าเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน

2. งบลงทุน - ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. งบอุดหนุน - ที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย/งานวิจัยที่ต่อเนื่อง กำหนดส่งเบิกจ่ายตามเงื่อนไขความจำเป็นและพิจารณาเป็นกรณี

4. งบรายจ่ายอื่น

และจะให้ส่งการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนธ.ค. ทุกปี แต่ก็มีการขอขยายเพิ่มเมื่อมีเหตุจำเป็นและจะพิจารณาเป็นกรณีไป จึงทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถปิดเงินสะสมได้ภายในกำหนด คือจะต้องปิดให้ได้ภายใน  60  วันตามที่ กพร. กำหนด ซึ่งจะได้คะแนนเด็ม ตลอดการตรวจสอบรายรับจริง ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเงินกู้ยืมของนิสิตก็มาไม่ครบ จะต้องรอให้เงินกู้ของนิสิตมาครบก่อนไม่ว่า กยศ. กรอ. เป็นต้น