หลังจากผมได้เสนอ ตอนที่ 1 ไปแล้ว ท่านอาจารย์ Panda ก็ได้นำเสนอไปแล้วตรงนี้ ผมเลยจะขอเพิ่มเติมเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านอยู่ 2-3 แผ่น จึงขอเสนอเพิ่มเติมตรงนี้

  ส่วนของวันนี้ (8 ธ.ค. 49) ขอให้ท่านโปรดดูคุณลิขิตคนนี้ของทีมงาน MSU-KM ไปพลางก่อน ส่วนผมจะได้นำเสนอต่อไป...