ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านมีโอกาสร่วมทุนกับต่างชาติหรือไม่ และหากมีท่านคิดว่ารูปแบบในการลงทุนทางธุรกิจของท่านควรเป็นอย่างไร   เนื่องจากธุรกิจที่สนใจคือ ธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป คาดว่าในการทำธุรกิจจะต้องมีการเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากมีการวางแผนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้าน สินค้า ราคา สถานที่ และโปรโมชั่น รวมถึงการศึกษาและการให้ความสำคัญต่อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่ง และเป็นโอกาสที่เราจะขยายขนาดของธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นโดยการร่วมทุนกับต่างชาติ เพื่อเป็นการขยายในส่วนของช่องทางทางการค้าที่มากขึ้น ลักษณะการร่วมทุนอาจจะเป็นแบบบริษัทจำกัด เนื่องจากการเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือกันในระดับสากลมากที่สุด