ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ "จิตวิทยาศาสตร์"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในบทบาทการเป็นอาจารย์สอน ผมกำลังขับเคลื่อนให้ศิษย์ของผมทุกคน (พวกเขาทุกคนอยากเป็นครู) กำหนด Learning Outcome ไปที่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด "จิตวิทยาศาสตร์" (Scientific mind) โดยให้นิยามตามสมการด้านล่าง (อ่านที่นี่) ว่า 

 • ผู้มี "จิตวิทยาศาสตร์" คือ ผู้ที่คิด ทำ นำ และศรัทธาในวิทยาศาสตร์ 

การสอนให้เกิด "จิตวิทยาศาสตร์" ครูวิทยาศาสตร์ต้องตั้งหลักใจให้มีเงื่อนไข ๒ ประการเสมอ โดยยึดเป็น "หลักคิด" และ "หลักปฏิบัติ" ได้แก่ 

โดยที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งสากล ซึ่งสำหรับนักการศึกษาไทย จะยึดเอานิยามทักษะกระบวนการ ๑๓ ประการของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กำหนดไว้ (ผมวาดไว้ในลักษณะภาพตามสไตล์ตนเอง) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ ประการแบ่งเป็นทักษะฯ ขั้นพื้นฐาน ๘ ประการ และทักษะฯ ขั้นบูรณาการ ๕ ประการ 

ทักษะฯ ขั้นพื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่ 

 • การสังเกต 
 • การวัด 
 • การใช้ตัวเลข 
 • การจำแนกประเภท 
 • การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
 • การสื่อความหมาย 
 • การลงความเห็น และ
 • การพยากรณ์  

ผมวาดทักษะทั้ง ๘ ประการ เป็นเหมือนฐานของปีรมิด ๘ เหลี่ยม 

ทักษะฯ ขั้นบูรณาการ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ 

 • การตั้งสมมติฐาน 
 • การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
 • การกำหนดและควบคุมตัวแปร
 • การทดลอง
 • การตีความหมายและลงข้อสรุป 

เปรียบกับปีรมิดฐาน ๘ เหลี่ยม ๕ ชั้นดังรูปด้านบน 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับนักการศึกษา) กำหนดเป็น ๔ ขั้นบ้าง ๕ ขั้นบ้าง ตามแต่จะนิยม นักการศึกษาไทยนิยมกำหนดไว้ ๔ ขั้นตอน ได้แก่

 • การตั้งปัญหา
 • การตั้งสมมติฐาน
 • การพิสูจน์สมมติฐาน ...ทดลอง
 • การสรุปผล (และอภิปรายผล)

ขอจบห้วน ๆ ตรงนี้ครับ ... ผมเขียนบันทึกนี้ไว้เพื่อให้ง่ายในการอ้างอิงและแนะนำศิษย์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทอาจารย์ต๋อยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

658751

เขียน

15 Dec 2018 @ 22:52
()

แก้ไข

15 Dec 2018 @ 22:54
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก