เปลี่ยนบทบาท

การถ่ายทอดความรู้ ได้พัฒนาไปตามกาลเวลา มีเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เป็นตัวกระตุ้นความเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ก็ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้พอเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทั้งวัย อาชีพ หน้าที่ และประสบการณ์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่ทำให้เกิดความล้ากับผู้ฟัง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)