เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.49   คณะกรรมการวาระหลัก สสส. หารือกันว่า  จะสื่อสารวาระหลัก สสส. ปี 2550 อันได้แก่ "สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน  ด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง" โดยการรณรงค์ทางสื่อมวลชน อย่างไร

         เจ้าหน้าที่ สสส. เอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาคลี่  ว่าประกอบด้วย 3 หลัก คือ  ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล  และความมีภูมิคุ้มกันที่ดี   ประกอบกับ 3 เงื่อนไข คือ  เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ - มีคุณธรรม)   เงื่อนไขหลักวิชา (ใช้หลักวิชาในการวางแผน & ปฏิบัติ)   เงื่อนไขชีวิต (ขยัน  อดทน  สติ  ปัญญา)   อันนำไปสู่ปัจจัยที่ 7 คือ  ความสมดุล & พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ผมได้เสนอข้อคิดเห็น 2 ข้อ ต่อที่ประชุม
(1) ที่ซ่อนอยู่ภายในปัจจัยทั้ง 7 ข้างบน   คือพลังด้านดี  ด้านสร้างสรรค์ของความเป็นมนุษย์
(2) การนำเสนอต้องนำเสนอเรื่องราวของชีวิตคน  เป็นรายคน  รายกลุ่ม  รายชุมชนหรือรายองค์กร   ต้องนำเสนอเป็นเรื่องราวที่บูรณาการ   ไม่เน้นการนำเสนอปัจจัย 7 ข้อแบบแยกส่วน   คือเสนอแบบ implicit ในหลักการ   แต่ explicit ในเรื่องราวของชีวิตคน  เสนอให้มีชีวิต  มีพลัง

วิจารณ์  พานิช
 6 ธ.ค.49