มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัด Workshopกิจการนักศึกษา ให้กลุ่มบุคลากร และนักศึกษาประจำหอพัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจหลักการแนวปฏิบัติในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ด้านกิจการนักศึกษา โดยจัดโครงการดังนี้

1.  Workshop  การจัดการความรู้ (KM)  ด้านกิจการนักศึกษา   ให้เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ทุกคณะ/วิทยาเขต จำนวน 70 คน วันที่   22   ธันวาคม   2549   เวลา  09.00 16.30 น.    ห้องศิริพร (3309)    อาคาร  3  คณะพยาบาลศาสตร์ 

  2.   Workshop การจัดการความรู้สู่กิจกรรมนักศึกษา    ให้ คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขตและมหาวิทยาลัยทักษิณ 2 วิทยาเขต พร้อมบุคลากรหอพัก จำนวน 80 คน  วันที่   24   ธันวาคม   2549  เวลา  08.30 16.30 น.    ห้องศิริพร  (3309)   อาคาร  3   คณะพยาบาลศาสตร์ 

แล้วจะเล่าบรรยากาศพร้อมภาพและความสำเร็จแจ้งเพื่อทราบนะคะ