ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 ธันวาคม 2549