พักนี้ไม่ค่อยได้ว่างอ่านหนังสือ แต่ในเมื่อเดือนนี้พอจะมีวันหยุดพิเศษอยู่บ้าง จึงได้โอกาสอ่านหนังสือ หนังสือเล่มที่หยิบมาอ่าน คือ สกุลไทย ฉบับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใช้เวลาอ่านเรื่อง นวัตกรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง "แนวทางพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน"  โดยได้เขียนสรุปการอภิปรายและบรรยายของ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เนื่องในโอกาสที่สำนักนวตกรรมแห่งชาติ จัดงาน วันนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ เมื่ออ่านอย่างละเอียดแล้ว เกิดความคิดว่าน่าจะลองสรุปมาบันทึกไว้ เพราะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่ออ่านแล้วได้ข้อคิดดังนี้ คือ  ให้เราใช้สติและปัญญาเป็นตัวนำในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการขอให้เราทุกคน ยึดหลัก  ๓ คำง่ายๆ คือ

๑. พอประมาณ คือ ทำอะไรให้ประมาณตน ตามคำโบราณ

๒. มีเหตุมีผล คือ ใช้เหตุผลเป็นเครื่องนำทาง

และ ๓. มีภูมิคุ้มกัน คือ สร้างภูมิคุ้มกันไว้ตลอด (ป้องกันความเสี่ยง) และ เมื่อมี ๓ คำนี้แล้ว ต้องใช้ความรู้รอบคอบนำทางอยู่ตลอดเวลาด้วย สรุปสั้นๆได้ใจความว่า หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ต้อง

ง่าย  สะดวก  ทำได้  ประหยัด  และมีประโยชน์ ท่านได้กรุณาเล่าเพิ่มว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็ทรงมีแนวของพระองค์เหมือนกัน คือ โครงการต้องดี  สวย เร็วและฟรี